Jezioro Jamno zyska połączenie z Bałtykiem

0
804

Inwestycja polegająca na połączeniu Jeziora Jamno (w pobliżu Koszalina) z Morzem Bałtyckim specjalną śluzą, jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W sobotę 23 lutego 2013 r. w Koszalinie władze Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Koszalińskiego oraz Gminy Mielno podpisały List Intencyjny dotyczący sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji oraz wspólnych działań zmierzających do rozwoju walorów turystycznych regionu.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”. W ramach ww. projektu obecnie realizowanie jest zadanie pn.: „Etap I – Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej”, w skład którego wchodzą zadania: 1) Zabezpieczenie północno – wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi powiatowej relacji Mielno – Łazy oraz terenów zabudowanych m. Łazy, 2) Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.

Kolejnym etapem tego szerokiego projektu jest realizacja zadania „Śluza – budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim”. Zadanie to, jako kluczowe dla funkcjonowania całego systemu hydraulicznego kanału Jamneńskiego i musi zostać wykonane równolegle z realizowanym projektem mającym na celu ochronę mierzei Jamieńskiej. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim, co ma niebagatelne znaczenie w kwestii zapewnienia szlaku turystyki wodnej, zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Mielno, Unieście i Łazy. Wybudowane urządzenia hydrotechniczne będą stanowić swoistą bazę dla rozwoju turystycznego i gospodarczego terenów przyległych do jeziora Jamno, w tym w szczególności umożliwiony zostanie rozwój portów śródlądowych na jeziorze Jamno.

Nowopowstały kanał łączący jezioro Jamno z morzem Bałtyckim wraz ze śluzą zapewnią odpowiednio zabezpieczone połączenie wodne między morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno, z uwzględnieniem  mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0354Z. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja zwodzona umożliwiająca bezkolizyjne przejście kanału z drogą powiatową.

List Intencyjny dotyczący sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji oraz wspólnych działań zmierzających do rozwoju walorów turystycznych regionu w sobotę 23 lutego w Koszalinie podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Andrzej Jakubowski, Wicestarosta Koszaliński Andrzej Leśniewicz wraz z Markiem Gilem Członkiem Zarządu Powiatu oraz Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała. W spotkaniu uczestniczył będzie także Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski.

Strony zadeklarowały wolę współpracy w celu zapewnienia szlaku turystyki wodnej, zwiększenia  bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Mielno, Unieście i Łazy, oraz zobowiązały się do wspólnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, a także  promowania i dalszego rozwoju związanego z turystyką wodną.

– Postanowiliśmy podjąć próbę realizacji inwestycji „Śluza- budowa kanału łączącego jezioro Jamno z morzem Bałtyckim” aby umożliwić jachtom wpływanie do Mielna. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych czuwa nad dbaniem o inwestycję, natomiast my przystępujemy dzisiaj do podpisania listu intencyjnego, za którym pójdą kolejne kroki – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

– Ta inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym na obszarze jeziora Jamno, przypomnę m.in. o budowie umocnień na kanale. Jest bardzo duża szansa, że to jezioro stanie się atrakcyjniejsze dla żeglarzy – dodał minister Stanisław Gawłowski. Rozwój turystyczny jeziora podkreślała również Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała oraz Wicestarosta Koszaliński Andrzej Leśniewicz, który zaznaczył, że współpraca oraz wsparcie władz samorządowych dla takich inwestycji jest niezbędne – to przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w rozwój Powiatu Koszalińskiego – dodał.

Projekt „Śluza – budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim” będzie realizowany w ramach Poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Planowany termin rozpoczęcia robót to trzeci kwartał bieżącego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał roku 2014.

Źródło: http://morzaioceany.pl 

Komentarze