Inicjatywa wspierająca niebieski wzrost

0
728
obraz nr 1

 
13 marca br. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący poprawy planowania działalności morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Wniosek – w formie projektu dyrektywy – ma na celu ustanowienie wspólnych europejskich ram w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w państwach członkowskich UE, aby zapewnić zrównoważony rozwój działalności morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważone korzystanie z zasobów na morzu i na wybrzeżu.
 
Komisarz UE ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki powiedziała: „Proponujemy dzisiaj kolejny krok w kierunku zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej i oferujemy nowe narzędzie realizacji naszej strategii „niebieskiego wzrostu”. Poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju i inwestycji na morzu, dyrektywa przyczyni się do urzeczywistnienia potencjału europejskiej „niebieskiej gospodarki” w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Niniejsza inicjatywa przyczyni się do stworzenia zdrowego środowiska i lepszych warunków życia dla 200 mln obywateli UE mieszkających w regionach przybrzeżnych. Powinna ona również pomóc zachować wyjątkową i zróżnicowaną linię brzegową oraz ekosystemy, w których znajdują się cenne siedliska roślin i zwierząt”.

 
obraz nr 2

 
Na obszarach morskich i przybrzeżnych zwiększa się poziom działalności człowieka i działalności gospodarczej np. w zakresie morskiej energii wiatrowej, podmorskich kabli i rurociągów, transportu morskiego, rybołówstwa i akwakultury, ale niewystarczająca koordynacja może prowadzić do rywalizacji o przestrzeń i wywierać presję na cenne zasoby. W proponowanym wniosku przewidziano, że państwa członkowskie będą dokumentować te rodzaje działalności w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w celu bardziej efektywnego wykorzystania mórz oraz opracowywać strategie zarządzania strefą przybrzeżną w celu koordynowania działań w ramach różnych obszarów polityki, które dotyczą działalności w strefach przybrzeżnych. W ramach przestrzegania minimalnych wymogów proponowanej dyrektywy, państwa członkowskie będą musiały zapewnić, by ich plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz zarządzanie strefami przybrzeżnymi wspierały zrównoważony wzrost, jednocześnie angażując właściwe zainteresowane strony i współpracując z sąsiadującymi państwami. 

Spójne stosowanie planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi powinno poprawić koordynację między działaniami prowadzonymi na lądzie i na morzu. Lepsza koordynacja mogłaby przynieść korzyści w takich obszarach jak np. połączenie morskich farm wiatrowych z siecią energetyczną na lądzie lub prace w zakresie infrastruktury w celu ochrony wybrzeży przed erozją i zmianą klimatu, które mają także wpływ na działalność prowadzoną na wodach przybrzeżnych.

 
obraz nr 3

 
Zastosowanie jednego instrumentu do zrównoważenia wszystkich interesów powinno również zwiększyć pewność dla inwestorów i zmniejszyć obciążenie administracyjne dla administracji krajowych i podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji ekosystemu. Obecnie w niektórych krajach należy skontaktować się nawet z ośmioma organami administracyjnymi, żeby uzyskać pozwolenie dla obiektu akwakultury. Dzięki zaproponowanej w dyrektywie zasadzie punktu kompleksowej obsługi takie skomplikowane procedury administracyjne zostaną uproszczone i będzie można zaoszczędzić czas i pieniądze. Szacuje się, że zwiększenie pewności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń administracyjnych przyniesie w całej UE korzyści ekonomiczne w wysokości do 1,6 mld euro, zwłaszcza dla MŚP. Badania dowodzą ponadto, że na przykład przyspieszenie inwestycji w działalność związaną z farmami wiatrowymi i akwakulturami do 2020 r. przyniesie od 60 mln euro w przypadku przyspieszenia o jeden rok do 600 mln euro w przypadku przyspieszenia o 3 lata.
 
obraz nr 4

 
Kontekst
Unia Europejska dąży do tego, by do 2020 r. stać się inteligentną, zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu. Sektory gospodarki morskiej stanowią obszary innowacji, zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia, które powinny przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Jak wskazano w komunikacie „«Niebieski wzrost» – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” (zob. IP/12/955), dzisiejszy wniosek jest kluczowym elementem tego ambitnego dążenia do rozwoju europejskiej „niebieskiej gospodarki”.
Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest przejrzystym i kompleksowym procesem opartym na zaangażowaniu zainteresowanych stron, analizie i planowaniu, kiedy i gdzie działalność człowieka powinna się odbywać na morzu. Jego celem jest określenie możliwie najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej – obecnie i w przyszłości. W 2008 r. Komisja opublikowała komunikat „Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie wspólnych zasad w UE” , a w 2010 r. komunikat „Planowanie przestrzenne obszarów morskich w EU – osiągnięcia i perspektywy na przyszłość” torujący drogę dzisiejszemu wnioskowi.
 
obraz nr 5

 
Wniosek powinien doprowadzić do tego, by w działalności gospodarczej na wczesnym etapie brano pod uwagę ochronę zasobów naturalnych, a także zagrożenia związane ze zmianą klimatu i zagrożenia naturalne, na które obszary przybrzeżne są wyjątkowo narażone. Przyniesie to korzyści ekonomiczne, jako że zasoby naturalne są ważną podstawą działalności takiej jak rybołówstwo i akwakultura, której powodzenie zależy od czystych wód morskich. Nowe narzędzia przyczynią się również do poprawy wdrażania przepisów UE w zakresie ochrony środowiska, takich jakdyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej i dyrektywa siedliskowa.
 
Zintegrowane zarządzanie strefami przybrzeżnymi jest narzędziem koordynacji wszystkich działań politycznych mających wpływ na strefę przybrzeżną, zajmującym się w sposób skoordynowany interakcjami między lądem i morzem w ramach działalności przybrzeżnej w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu narzędziu decyzje dotyczące zarządzania lub rozwoju są podejmowane w sposób spójny we wszystkich sektorach. W zaleceniu z 2002 r. w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną określono zasady należytego planowania strefy przybrzeżnej i zarządzania nią oraz najlepszych sposobów ich wdrożenia. UE jest także umawiającą się stroną konwencji barcelońskiej ustanawiającej protokółdotyczący zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, który wszedł w życie w marcu 2011 r. i stanowi, że zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jest obowiązkowe dla państw członkowskich położonych nad Morzem Śródziemnym.Wniosek Komisji będzie teraz rozpatrywany przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Po przyjęciu nowej inicjatywy stanie się ona prawem unijnym.
 
Więcej informacji:
•    MEMO/13/210
Gospodarka morska: Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) – Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)
Środowisko: Joe Hennon (+32 2 295 35 93) – Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
 
Marta Angrocka-Krawczyk 
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98 
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu 
 
www.ec.europa.eu/polska
 
Zdjęcia: Cezary Spigarski

Komentarze