Winter Race 2014 Mielno – zimowe wyścigi na wodzie – ZoR

0
667

Tego jeszcze u w Polsce nie było! Dzięki aktywności Dobrej Mariny i jej szefowej Magdy Węgielnik będziemy świadkami pierwszych w historii zawodów kitesurfingowych w zimie! Termin pytacie? 15-16 lutego czyli w pierwszy weekend ferii Zach-Pomorskiego. W zeszłym sezonie Magda przeprowadziła udane zawody w racingu w tym samym miejscu i nabrała pewności do potencjału miejsca, organizatorów, zawodników i sponsorów. W efekcie we wrześniu zostaną przeprowadzone w Mielnie Mistrzostwa Europy w racingu. Ale najpierw odbędą się przedbiegi w wersjizimowej a potem letniej. Mielno stolicą polskiego racingu 2014. Zapraszamy do zapoznania się z zawiadomieniem o regatach:

ZAWIADOMIENIE O REGATACH (ZoR)

1. REGATY

1.1. Regaty zostaną rozegrane w terminie 15-16.02.2014.

1.2. Konkurencje główna:

– slalom w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn.

– w razie braku wiatru, zostaną rozegrane konkurencje dodatkowe na wakeboardzie, SUP – ach, siatkówce plażowej, hokej, piłka ręczna plażowa.

1.3. Wysokość j puli nagród rzeczowych wynosi: 5 000 PLN

1.4. Do rozegrania konkurencji wymagane jest ukończenie jednej pełnej eliminacji.

1.5. Miejsce rozegrania regat – Plaża w Mielnie przed apartamentem Dune

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.1. Organizatorem regat jest:

 Stowarzyszenie Dobra Marina ul.Lisia 11 72-002 Dołuje

3. PRZEPISY

3.1. Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:

a. Przepisy Regatowe Kiteboardingu 2009- 2012 (PRK),

b. Przepisy Rozgrywania Slalomu PSKite,

c. Kodeks Postępowania PSKite,

d. Zawiadomienie o Regatach (ZoR) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),

e. ostatnie poprawki PRK:

– System startowy zgodny z Przepisami Rozgrywania CR PSKite

– Alternatywny System Punktowy (za pierwsze miejsce uzyskuje się 0,7 punktu)

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

4.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

4.2. Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w regatach mailowo na adres:

biuro@dobramarina.pl lub na stronie www.winterrace.pl

 Zgłoszenia na zawody:

Maksymalna liczba zawodników wynosi  50 .

4.3. Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w biurze regat w godzinach 08.00 – 09.30.

4.4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze regat, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia regat, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie regat na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu polisy OC.

4.5. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kitesurfingowych.

4.6. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.

4.8. W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Regat może dopuścić do regat zawodnika nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Regat.

5. WPISOWE

5.1. Wysokość wpisowego wynosi  70 PLN

5.2. Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas regat,korzystania ze strefy vip, uczestniczenia w Balu .

5.3. Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu regat podczas rejestracji.

5.4. Opłaty dla osób towarzyszących wstęp do strefy zawodników na 2 dni – 90 zł/osoba.

6. PROGRAM REGAT

6.1 Program regat będzie następujący:

1 dzień
08:00-09:30 zapisy
09:30-10:15 śniadanie
10:15-10:30 otwarcie zawodów
10:30-15:30 biegi pucharowe
11:00-16:00 imprezy towarzyszące
14:00-16:00 grill dla zawodników i gości VIP
20:00 Bal Morsów i Uczestników Winter Race

2 dzień
08:30 śniadanie
09:00-15:00 biegi pucharowe
11:00-15:00 imprezy towarzyszące

13:00-15:00 grill dla zawodników i gości VIP
17:00 zakończenie regat

Imprezy towarzyszące na plaży:

–  konkursy, turnieje , pokazy instruktażowe kitesurfing’u

– informacje, relacje z zawodów

– konkursy, mini turnieje, prezentacje

7. REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU

7.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających znaki reklamowe sponsorów regat, podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.2. Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji loga regat w oznaczonych miejscach na desce (zgodnie z punktem 8) na czas trwania regat podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

7.3 Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów regat nie mogą być eksponowane na latawcu oraz desce.

7.4. Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone podczas rejestracji.

7.5. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora regat pod rygorem dyskwalifikacji. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania regat materiałach zdjęciowych, filmowych i innych  promocyjnych oraz medialnych dotyczących regat na wszystkich polach eksploatacji.

8. SPRZĘT

Sprzęt zawodników ma być oznaczony w następujący sposób (oznakowanie zostanie dostarczone przez Organizatora): naklejka umiejscowiona na desce zgodnie z instrukcją podaną podczas skippers’ meeting.

9. IDENTYFIKACJA

9.1. Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na „koszulce startowej”

9.2. „koszulka startowa” z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji na wodzie.

10. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (Official Notice Board ONB)

10.1. Tablica ONB będzie umieszczona przy biurze regat.

11. INSTRUKCJA ŻEGLUGI (IŻ)

11.1. Po zakończeniu procedury zgłoszeniowej IŻ będzie wywieszona na ONB.

11.2. Zmiany w IŻ muszą być zatwierdzone przez reprezentanta PSKite.

12. TRASY I FORMATY ROZGRYWANIA REGAT

12.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami punktu 3.

12.2. Trasy zostaną przedstawione graficznie w IŻ.

13. SYSTEM KAR

System Kar Punktowych według PRK. Każde zgłoszenie kary musi być przedstawione Komisji Regatowej w

przewidzianym czasie 30 minut po ukończeniu wyścigu poprzez wypełnienie formularza Poprawek punktowych

w kiteboardingu (Uzupełnienie T, PRK). Zawodnik może wybrać pomiędzy Karą Jednego Obrotu a Karą

Punktową. Kara Jednego Obrotu zastępuje Karę Punktową.

14. PUNKTACJA

14.1. Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

Miejsce1 2 3 Każde następne DNF DNS DSQ

Punkty 0.7 2 3 Dodać 1 punkt Liczba zawodników

na mecie +1

Liczba zgłoszonych

zawodników + 1

Liczba zgłoszonych

zawodników + 1

14.2. Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów:

Ilość wyścigów 1-3 4-6 7-10 11-15 16 i więcej

Ilość odrzuconych 0 1 2 3 4

15. NAGRODY

15.1. Zwycięzcy regat będą wyróżnieni nagrodami  rzeczowymi, dyplomami.

15.2 Nagrody rzeczowe deski SU2 zostaną rozlosowane pośród wszystkich zgłoszonych zawodników.

15.3. Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała konfiskatą nagródrzeczowych i przekazaniem ich dla organizatora (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród sportowych (dyplomy, medale i puchary).

16. PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU

 Sprzęt zawodników będzie można pozostawić na noc w zamkniętym ale niechronionym pomieszczeniu (każdy zawodnik zostawia sprzęt na własną odpowiedzialność).

17. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE

17.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na regaty, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.

17.2. Każdy uczestnik bierze udział w każdych regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności  wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia  odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.

17.3. Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników regat.

17.4. Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania regat.

17.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania regat.

17.6. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w regatach.

17.7. Jeśli Sędziowie, Dyrektor Regat bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek  asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji  wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.

17.8. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i kamizelek ochronnych.

17.9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

18. TESTY ANTIDOPINGOWE I NARKOTYKOWE

Przypomina się zawodnikom o obowiązujących przepisach antydopingowych ISAF. Testy narkotykowe

oraz antydopingową mogą być przeprowadzane podczas regat.

19. NOCLEG I PARKOWANIE

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno
ul. Lechitów 23
76-032 Mielno
tel. 94 318 99 55

20. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

20.1. Organizator:

Stowarzyszenie Dobra Marina ul Lisia 11 72-002 Dołuje tel. 883-793-783

Strona internetowa: www.winterrace.pl

Kontakt mailowy: biuro@dobramarina.pl

20.2. Koordynator:

Polski Związek Kiteboardingu PZKite.

obraz nr 1

 

Za zgodą: http://pskite.pl/

Komentarze