Karuzela monopolowa się toczy

0
564

Niedawno na SSI było pismo MSiT do MIiR w sprawie interpretacji słowa Uprawnienia a Certyfikaty gdzie urzędnicy ministerstwa piszącego nie ukrywają, że uprawnienia są cacy a certyfikat jest b…eee! Na dzień dzisiejszy wiemy, że odpowiedź wpłynęła, ale jest przynajmniej chwilowo skrywana. Może to świadczyć o tym, że wieści są nieprzychylne, co dobrze świadczyłoby o MIiR ale niekoniecznie, jak pokaże wstępna analiza nowego projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

MIiR kieruje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. Jak skończę wywody, załączę tekst projektu. Nie mam przygotowania aby analizować pod kątem prawnym projekt, to zrobią inni, ale nie mogę ukryć pewnej satysfakcji z faktu, że odnajduję w kilku paragrafach zwiastuny przełomu:

– powołanie się na  Konwencją STCW

–       § 171. W celu właściwego przygotowania praktycznego osób ubiegających się o dyplomy lub podwyższających swoje kwalifikacje mogą być organizowane rejsy stażowo-szkoleniowe w ramach:

–       2) kursu przygotowującego do egzaminu na kwalifikacje turystyczne lub certyfikaty kompetencji  ( podkreślenie moje – jednak równorzędność dokumentów

–       Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać ważne świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora wydane zgodnie z Konwencją STCW.

Ale to niestety złudzenie, ponieważ inne zapisy w moim przekonaniu konsekwentnie umacniają monopol jedynego właściwego związku sportowego ( nie zajmuje się motorowodniactwem). Oto one:

–       członek załogi stałej – osobę wpisaną na listę załogi jachtu komercyjnego, posiadającą kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 63 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  lub kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej uzyskane zgodnie z przepisami art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)), wydane przez polski związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie uprawiania żeglarstwa – zwane dalej „kwalifikacjami turystycznymi”;

–       3.W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji żaglowych jachtów komercyjnych, osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w ust. 2, powinny ukończyć przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy żeglarskiej lub posiadać co najmniej patent żeglarza jachtowego

–      § 42.1 pkt. 2. Kwalifikacje turystyczne uznaje się za równoważne z ukończeniem szkolenia na odpowiedni dyplom zawodowy:

1)patent jachtowego sternika morskiego lub morskiego sternika motorowodnego jest równoważny z ukończeniem szkolenia na dyplom jachtowego oficera wachtowego oraz dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej;

2)patent kapitana jachtowego lub kapitana motorowodnego jest równoważny z ukończeniem szkolenia na dyplom jachtowego oficera wachtowego, jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej, jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej, oraz jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej.

Czyli mogą wszyscy pod warunkiem, że mają patenty rodem z PZŻ (obecnie patenty RP).

I tak w kółko Macieju ! Instruktor żeglarstwa z certyfikatem RYA, mogący być chlubą polskiej szkoły żeglarstwa, nie ma co marzyć o angażu do niej. Mam tylko nadzieję, że źle interpretuję projekt.

 

Zbigniew Klimczak

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJu1)

z dnia……………….. 2014 r.

w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

 

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.Przepisy rozporządzenia określają:

1)wymagane kwalifikacje i przeszkolenia według Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202; z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092), zwanej dalej „Konwencją STCW”, do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania;

2)tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkolących załogi jachtów

komercyjnych oraz sposób prowadzenia audytów tych ośrodków;

3)ramowe programy szkoleń;

4)wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry;

5)wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych;

6)wzory dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg jachtów komercyjnych

i sposób ewidencji tych dokumentów.

§ 2.Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)żegluga przybrzeżna – żeglugę w odległości nie większej niż 60 Mm od linii brzegu;

2)żegluga pełnomorska – żeglugę uprawianą od 60 Mm do 200 Mm od linii brzegu;

3)żegluga oceaniczna – żeglugę uprawianą powyżej 200 Mm bez ograniczeń;

4)jacht szkoleniowy – jacht komercyjny, na którym odbywa się rejs stażowo-szkoleniowy;

5)żeglarz zawodowy – osobę posiadającą żeglarskie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”;

6)członek załogi stałej – osobę wpisaną na listę załogi jachtu komercyjnego, posiadającą kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 63 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  lub kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej uzyskane zgodnie z przepisami art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)), wydane przez polski związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie uprawiania żeglarstwa – zwane dalej „kwalifikacjami turystycznymi”;

7)członek załogi szkolnej – osobę odbywająca rejs stażowo-szkoleniowy w celu uzyskania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, wykonująca zadania pod nadzorem członka załogi stałej;

8)praktyka pływania – okres pływania na jachcie morskim w charakterze członka załogi stałej lub szkolnej, zgodnie z wymogami rozporządzenia;

9)dodatkowa praktyka pływania – okres pływania na jachcie morskim w charakterze członka załogi, wykonywana na stanowisku, do którego upoważnia dany dyplom lub świadectwo, liczona od daty przyznania świadectwa lub dyplomu, chyba że szczegółowe wymagania stanowią inaczej.

§ 3. 1. Jacht komercyjny o dowolnym napędzie powinien być obsadzony załogą stałą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych lub kwalifikacjach turystycznych, uzupełnionych o świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi.

3. Kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, nie wymaga się od:

1) członków załogi szkolnej podczas rejsów stażowo-szkoleniowych, pod warunkiem, że rejs spełnia wymagania określone w § 17;

2) członków załogi innych niż kapitan, w przypadku jachtów o długości do 24 m i przewożących nie więcej niż 12 osób.

§ 4. Osoby posiadające kwalifikacje turystyczne uzupełnione o świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7, są uprawnione do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych bez konieczności wymiany tych dokumentów na dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadanych kwalifikacji.

§ 5. Dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w § 8 ust. 1, wystawia się z datą przyznania, czyli od dnia spełnienia ostatniego warunku niezbędnego do uzyskania, odnowienia lub wymiany danego dokumentu kwalifikacyjnego.

§ 6.      Osoby ubiegające się o uzyskanie, odnowienie lub wymianę dokumentów kwalifikacyjnych powinny posiadać ważne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statku, o którym mowa w przepisach dotyczących wykonywania pracy na morskich statkach handlowych.

§ 7.1. Każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego powinien posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń w zakresie:

1)indywidualnych technik ratunkowych;

2)ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub stopnia wyższego;

3)bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

4)elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub udzielania pierwszej pomocy medycznej lub sprawowania opieki medycznej nad chorym.

2. Świadectwa przeszkoleń w zakresie indywidualnych technik ratunkowych i ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia przyznania i podlegają odnowieniu pod warunkiem ukończenia szkolenia uaktualniającego i udokumentowania praktyki pływania nie krótszej niż 2000 godzin na jachtach morskich w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest ukończenie pełnego szkolenia.

3. Na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek świadectwa przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, mogą być zastąpione świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach morskich.

Rozdział 2

Zawodowe kwalifikacje załóg jachtów komercyjnych

§ 8.1. Dokumentami kwalifikacyjnymi dla członków załóg jachtów komercyjnych są:

1)świadectwo wykwalifikowanego załoganta;

2)dyplom jachtowego oficera wachtowego;

3)dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej;

4)dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej;

5)dyplom jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, uprawniają do zajmowania odpowiednich stanowisk na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, w zależności od odbytej praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania.

3. Wzory dokumentów,  o których mowa w ust. 1 oraz § 7 ust. 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.1. Osoba ubiegająca się o świadectwo wykwalifikowanego załoganta powinna:

1)mieć ukończone 16 lat;

2)posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń, o których mowa w  § 7.

2.Osoba posiadająca świadectwo wykwalifikowanego załoganta może zajmować stanowiska nieoficerskie na jachcie morskim.

§ 10.1. Osoba ubiegająca się o dyplom jachtowego oficera wachtowego powinna:

1)mieć ukończone 18 lat;

2)posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7;

3)posiadać odpowiednie do rodzaju żeglugi oraz wielkości jachtu świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);

4)udokumentować odbycie praktyki pływania nie krótszej niż 400 godzin żeglugi na jachcie morskim w kategorii pojemności brutto (GT) do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, w tym co najmniej 200 godzin potwierdzonej w wydanym przez ośrodek szkoleniowy zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk;

5)ukończyć szkolenie na dyplom jachtowego oficera wachtowego w uznanym ośrodku szkoleniowym;

6)zdać egzamin na dyplom jachtowego oficera wachtowego.

2.Osoba posiadająca dyplom jachtowego oficera wachtowego może zajmować stanowisko oficera wachtowego w każdej żegludze na jachtach morskich o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, odpowiednio do udokumentowanej praktyki pływania, albo stanowisko starszego oficera na jachtach morskich o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek.

§ 11.1. Osoba ubiegająca się o dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej powinna:

1)mieć ukończone 21 lat;

2)posiadać dyplom jachtowego oficera wachtowego;

3)posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7;

4)posiadać odpowiednie do rodzaju żeglugi oraz wielkości jachtu morskiego świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);

5)udokumentować odbycie praktyki pływania, nie krótszej niż 600 godzin żeglugi;

6)udokumentować odbycie dodatkowej praktyki pływania, nie krótszej niż 400 godzin żeglugi na stanowisku oficera wachtowego na jachcie morskim w kategorii pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, w tym co najmniej 150 godzin na stanowisku starszego oficera;

7)ukończyć szkolenie na dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej w uznanym ośrodku szkoleniowym;

8)zdać egzamin na dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej.

2.Osoba posiadająca dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej może zajmować stanowisko:

1)kapitana na jachcie morskim w kategorii pojemności brutto (GT)  do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek odpowiedniej do odbytej dodatkowej praktyki pływania w żegludze przybrzeżnej;

2)oficera wachtowego na jachtach morskich o pojemności brutto do 3000;

3)starszego oficera na jachtach morskich o pojemności brutto do 500.

§ 12.1. Osoba ubiegająca się o dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej powinna:

1)mieć ukończone 21 lat;

2)posiadać dyplom:

a)jachtowego oficera wachtowego, lub

b)jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej;

3)posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7;

4)posiadać odpowiednie do rodzaju żeglugi oraz wielkości jachtu morskiego świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);

5)udokumentować odbycie praktyki pływania, nie krótszej niż 1200 godzin żeglugi;

6)udokumentować odbycie dodatkowej praktyki pływania nie krótszej niż 400 godzin żeglugi na stanowisku co najmniej oficera wachtowego, w tym co najmniej 150 godzin na stanowisku starszego oficera w żegludze pełnomorskiej, na jachcie morskim  w kategorii pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek;

7)ukończyć szkolenie na dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej w uznanym ośrodku szkoleniowym;

8)zdać egzamin na dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej.

2.Osoba posiadająca dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej może zajmować stanowisko:

1)kapitana na jachcie w kategorii pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, odpowiedniej do odbytej dodatkowej praktyki pływania w żegludze pełnomorskiej;

2)oficera wachtowego na jachcie o pojemności brutto do 3000;

3)starszego oficera na jachcie o pojemności brutto do 3000.

§ 13.1. Osoba ubiegająca się o dyplom jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej powinna:

1)mieć ukończone 21 lat;

2)posiadać dyplom jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej;

3)posiadać aktualne świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7;

4)posiadać odpowiednie do rodzaju żeglugi oraz wielkości jachtu morskiego świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);

5)udokumentować odbycie praktyki pływania, nie krótszej niż 1800 godzin żeglugi;

6)udokumentować odbycie dodatkowej praktyki pływania, nie krótszej niż 400 godzin żeglugi na stanowisku co najmniej oficera wachtowego, w tym co najmniej 150 godzin na stanowisku starszego oficera w żegludze oceanicznej, na jachcie morskim w kategorii pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek;

7)ukończyć szkolenie na dyplom jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej w uznanym ośrodku szkoleniowym;

8)zdać egzamin na dyplom jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej.

2.Osoba posiadająca dyplom jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej może zajmować stanowisko:

1)kapitana na jachcie morskim w kategorii pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, do 500 jednostek lub do 3000 jednostek, odpowiedniej do odbytej dodatkowej praktyki pływania, w żegludze oceanicznej;

2)oficera wachtowego na jachcie morskim o pojemności brutto do 3000;

3)starszego oficera na jachcie morskim o pojemności brutto do 3000.

§ 14.1. Uprawnienia wynikające z dyplomów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-5, mogą zostać rozszerzone pod względem kategorii pojemności brutto (GT) jachtów morskich, pod warunkiem udokumentowania dodatkowej praktyki pływania co najmniej na stanowisku oficera wachtowego, na jednostce w wyższej kategorii pojemności brutto (GT) jachtu morskiego.

2. Praktyka, o której mowa w ust. 1, powinna być co najmniej równa wymiarowi dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom.

 

§ 15.1. Dokumenty kwalifikacyjne marynarzy, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy,  upoważniają do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych odpowiednio do posiadanych uprawnień, określonych w tych dokumentach.

2.Na jachtach wyposażonych w siłownie okrętowe, do obsługi których wymagany jest wykwalifikowany personel, przynajmniej jeden z członków załogi jest obowiązany posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 2,  lub turystyczne, o których mowa w ust. 1, uprawniające do obsługi takiej siłowni.

3.W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji żaglowych jachtów komercyjnych, osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w ust. 2, powinny ukończyć przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy żeglarskiej lub posiadać co najmniej patent żeglarza jachtowego.

§ 16.1. Szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy żeglarskiej obejmuje zagadnienia dotyczące obsługi jachtów o napędzie żaglowym.

2.Ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1,  określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.                                                                                     

§ 171. W celu właściwego przygotowania praktycznego osób ubiegających się o dyplomy lub podwyższających swoje kwalifikacje mogą być organizowane rejsy stażowo-szkoleniowe w ramach:

1) udokumentowanego szkolenia na żeglarskie kwalifikacje zawodowe określone przepisami                                                                                        rozporządzenia, lub

2) kursu przygotowującego do egzaminu na kwalifikacje turystyczne lub certyfikaty kompetencji  lub

3) zdobycia stażu pływania i podniesienia umiejętności praktycznych, pod warunkiem, że odbywa się zgodnie z opisanym programem szkolenia, zatwierdzonym przez armatora jachtu.

2. W przypadku gdy rejs, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest prowadzony przez podmiot  inny niż:

1)uznany ośrodek szkoleniowy uprawniony do prowadzenia szkoleń na żeglarskie kwalifikacje zawodowe,

2)podmiot prowadzący kursy przygotowujące do egzaminu na kwalifikacje turystyczne

– rejs ten nie może trwać krócej niż 48 godzin.

3. W trakcie trwania rejsu stażowo – szkoleniowego na jachcie szkoleniowym może znajdować się wyłącznie załoga stała oraz załoga szkolna.

Rozdział 3

Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa

§ 18.Członek załogi stałej jachtu komercyjnego obowiązany jest posiadać świadectwa przeszkoleń, o których mowa w § 7, oraz świadectwa innych przeszkoleń, jeżeli przepisy rozporządzenia lub przepisy ustawy tak stanowią, a także odbyć na jachcie przeszkolenie zapoznawcze obejmujące zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wyposażeniem ratunkowym.

§ 19.1. Na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) 500 jednostek i powyżej co najmniej jeden członek załogi stałej powinien posiadać świadectwo ratownika morskiego.

2.Na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) 500 jednostek i powyżej, wyposażonych w szybkie łodzie ratownicze co najmniej jeden członek załogi stałej wyznaczony do kierowania tą łodzią powinien posiadać świadectwo starszego ratownika morskiego.

§ 20. Na jachtach komercyjnych obowiązkowo wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne kapitan powinien posiadać odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

 

§ 21. Na jachtach komercyjnych obowiązkowo wyposażonych w radar i ARPA kapitan powinien posiadać co najmniej świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym.

§ 22. Na jachtach komercyjnych w żegludze oceanicznej przynajmniej jeden członek załogi stałej powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym.

§ 23. Świadectwa przeszkoleń, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, są wydawane i odnawiane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ustawy.

Rozdział 4

Dokumenty kwalifikacyjne, sposób zaliczania praktyki pływania na poszczególnych kategoriach jachtów morskich oraz warunki odnawiania dyplomów kwalifikacyjnych

§ 24.1. Dowodem odbycia praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania jest:

1)wpis w książeczce żeglarskiej       dyrektora urzędu morskiego, lub

2)wpis w indywidualnym dzienniku żeglarskim wydanym przez uznany ośrodek szkoleniowy uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu żeglarstwa; lub

3)zaświadczenie odbycia praktyki pływania; lub

4)opinia z rejsu lub karta rejsu potwierdzona przez kapitana albo armatora jachtu.

2.Za godziny żeglugi przyjmuje się okres w przeliczeniu na pełne godziny, w którym jacht znajduje się w drodze lub z uwagi na bezpieczeństwo konieczne jest prowadzenie wacht, z wyłączeniem wacht portowych.

3. Dla określenia odpowiedniego rodzaju żeglugi przyjmuje się, w odniesieniu do całego rejsu, maksymalną odległość od brzegu w jakiej jacht odbywał dany rejs.

4. Zaświadczenie, opinia z rejsu oraz karta rejsu powinny zawierać informacje pozwalające na identyfikację praktyki pływania niezbędnej do uzyskania, odnowienia lub wymiany dokumentu kwalifikacyjnego, w tym w szczególności: imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę, nazwę jachtu morskiego, pojemność brutto (GT) jachtu morskiego, okres odbytej praktyki pływania, rodzaj żeglugi, zajmowane stanowisko w trakcie odbywania się praktyki, nazwę i adres armatora jachtu morskiego, podpis kapitana lub armatora jachtu.

5. W uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia wpisu dokonanego w dokumentach, o których mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego może żądać dodatkowych informacji od armatora jachtu, na którym odbywała się praktyka pływania lub dodatkowa praktyka pływania.

6. Jeżeli nie można zidentyfikować informacji o rejsie w zakresie rodzaju praktyki pływania przyjmuje się odpowiednio praktykę pływania na jachtach morskich o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek lub żeglugę przybrzeżną.

§ 25.1. Dyplomy, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-5, zachowują ważność przez okres 5 lat i podlegają odnowieniu.

2. Datę ważności dyplomu przyznanego po raz pierwszy ustala się od dnia ostatniego wymustrowania z jachtu morskiego albo od dnia zdania egzaminu na dany dyplom w zależności, który z warunków następuje później.

3. Warunkiem odnowienia dyplomu jest udokumentowanie praktyki pływania na stanowisku oficerskim, do którego uprawnia posiadany dyplom, w wymiarze nie krótszym niż 1200 godzin żeglugi, w ciągu 5 lat od daty wydania dyplomu.

4. W razie niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się możliwość odnowienia dyplomu poprzez:

1)odbycie, w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu, praktyki pływania, nie krótszej niż 400 godzin żeglugi, na stanowisku co najmniej oficera wachtowego albo

2)zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu.

 

§ 26.1. Dyrektorzy urzędów morskich prowadzą ewidencję wydanych dokumentów         kwalifikacyjnych.

2.Ewidencję dokumentów kwalifikacyjnych prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rozdział 5

Uznawanie ośrodków szkoleniowych

§27.Ośrodek szkoleniowy zostaje uznany w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW, rozporządzenia i ustawy w zakresie szkolenia członków załóg jachtów komercyjnych, jeżeli:

1)posiada wyznaczoną osobę odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania;

2)szkolenia kwalifikacyjne są prowadzone:

a)na podstawie ramowych programów szkoleń oraz na podstawie programów szkoleń opracowanych w języku angielskim w przypadku, gdy szkolenia są prowadzone w języku angielskim,

b)przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zgodnie z § 40,

c)w odpowiednio wyposażonych salach i na sprzęcie wymaganym do właściwego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z § 41;

3)zapewnia:

a) prawidłowy przebieg szkolenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów szkolenia,

b) prawidłowy przebieg zaliczenia części praktycznej szkolenia zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;

4)posiada system zarządzania jakością, potwierdzony odpowiednim certyfikatem, przy czym w nowo tworzonych ośrodkach szkoleniowych system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej;

5)prowadzi rejestrację uczestników szkolenia w systemie stosowanym przez administrację morską do obsługi administracyjnej egzaminów i wydawania dokumentów kwalifikacyjnych i świadectw przeszkolenia.

§ 28. Ośrodki szkoleniowe informują na bieżąco ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o zmianach dotyczących:

1)adresu siedziby ośrodka szkoleniowego;

2)wzorów wydawanych zaświadczeń;

3)kadry dydaktycznej.

§ 29.1. Wniosek o przeprowadzenie audytu w zakresie objętym Konwencją STCW, przepisami rozporządzenia i ustawy składa kierownik ośrodka szkoleniowego do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

2. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, należy dołączyć:

1)statut ośrodka szkoleniowego;

2)akt założycielski ośrodka szkoleniowego;

3)zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne;

4)wykaz działalności szkoleniowej w zakresie dotyczącym uznania;

5)kopię ważnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie działalności szkoleniowej objętej uznaniem, z zastrzeżeniem § 28 pkt 4;

6)opis wewnętrznego systemu kontroli realizacji programów szkolenia;

7)informację dotyczącą kadry dydaktycznej ośrodka szkoleniowego, obejmującą imiona, nazwiska, zakres i poziom kwalifikacji, w tym kwalifikacji morskich i żeglarskich, oraz wskazanie zajęć prowadzonych przez tą kadrę;

8)programy szkolenia dotyczące szkoleń zgłoszonych do uznania lub prowadzonych w zakresie uznania zawierające w szczególności:

a)szczegółowe cele szkolenia określające poziom kompetencji, które powinny być osiągnięte przez uczestnika szkolenia,

b)opis metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceny kompetencji,

c)opis metod nadzorowania i zaliczania książek praktyk będących integralną częścią szkolenia,

d)spis posiadanych pomocy dydaktycznych niezbędnych do szkolenia w zakresie objętym uznaniem;

9)wzory zaświadczeń ukończenia szkoleń;

10)opis bazy dydaktycznej oraz wykaz wyposażenia posiadanego przez ośrodek szkoleniowy prowadzący szkolenie w zakresie członków załóg jachtów komercyjnych;

11)opis warunków przeprowadzania zaliczenia części praktycznej objętej zakresem szkolenia.

3. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4-8, 10 i 11, oraz pozostałe dokumenty wskazane w ust. 2, jeżeli wprowadzono w nich zmiany.

4. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2, jeżeli wprowadzono w nich zmiany.

5. W przypadku szkoleń prowadzonych w języku angielskim do wniosku o przeprowadzenie audytu należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, sporządzone w języku angielskim.

6. Do wniosku o przeprowadzenie audytu, dodatkowo należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie audytu.

§ 30.1. Wnioski, o którym mowa w § 29 wraz z wymaganymi dokumentami, przesłane do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej sporządza się w języku polskim, a w przypadku ośrodków, których siedziby znajdują się  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w językach polskim lub angielskim.

2. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, składa się nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności aktualnego uznania.

3. Wniosek o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, składa się nie później niż 3 miesiące przed terminem przypadającym w drugą rocznicę uznania.

4. Po otrzymaniu kompletnego wniosku o przeprowadzenie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy, zespół audytujący przeprowadza audyt w zakresie określonym we wniosku.

§ 31.1. Audyty ośrodków szkoleniowych przeprowadzają audytorzy, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy.

2. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

3. Audyt, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeprowadza się przed upływem terminu ważności aktualnego uznania.

4. Audyt, o którym mowa art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, przeprowadza się w połowie okresu ważności uznania, do dnia przypadającego na drugą rocznicę uznania ośrodka szkoleniowego;

5. Audyty, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia powiadomienia ośrodka szkoleniowego o planowanym audycie.

6. Dopuszcza się przeprowadzenie audytu dotyczącego zmiany zakresu uznania z audytem dotyczącym potwierdzenia uznania albo z audytem dotyczącym odnowienia ważności uznania. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

§ 32.Audytowi przeprowadzanemu w ośrodku szkoleniowym w zakresie uznania podlegają:

1)działalność ośrodka szkoleniowego oraz organizacja procesu szkolenia zgodnie z wnioskowanym lub posiadanym przez ośrodek szkoleniowy uznaniem;

2)dokumentacja prowadzonego szkolenia w ośrodku szkoleniowym;

3)zgodność kwalifikacji kadry dydaktycznej ośrodka szkoleniowego, w tym kwalifikacji morskich i żeglarskich, z minimalnymi wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia poszczególnych zajęć;

4)zasady przeprowadzania i wyniki okresowych ocen pracy kadry dydaktycznej ośrodka szkoleniowego.

§ 33.W ramach audytu zespół audytujący:

1)weryfikuje wniosek i złożoną dokumentację;

2)przeprowadza czynności audytowe w ośrodku szkoleniowym obejmujące weryfikację zgodności przedstawionej dokumentacji ze stanem faktycznym;

3)weryfikuje działania podjęte w związku z wykonaniem zaleceń wynikających z kart niezgodności, o których mowa w § 35.

§ 34.1. Zespół audytujący, po przeprowadzonych czynnościach audytowych, o których mowa w § 33 pkt 2, sporządza sprawozdanie w dwóch egzemplarzach.

2. Audytor wiodący przekazuje sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Drugi egzemplarz sprawozdania przekazuje kierownikowi ośrodka szkoleniowego.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niezgodności dużej audytor wiodący sporządza dodatkowo w dwóch egzemplarzach karty niezgodności, odrębnie dla niezgodności albo niezgodności dużej, określając w nich szczegóły niezgodności oraz termin przekazania informacji o planowanych lub podjętych działaniach korygujących, z których jeden przekazuje kierownikowi ośrodka szkoleniowego wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 35. 1. Kierownik ośrodka szkoleniowego informuje na piśmie audytora wiodącego o podjętych działaniach korygujących określając sposób i termin usunięcia niezgodności lub niezgodności dużej.

2. Audytor wiodący po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, analizuje przekazane informacje oraz karty niezgodności i w przypadku akceptacji podjętych przez ośrodek szkoleniowy działań korygujących zamyka wystawione karty niezgodności, dokonując stosownej adnotacji.

3. Audytor wiodący zamyka także karty niezgodności w przypadku:

1) braku akceptacji podjętych działań korygujących zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1;

2) nieotrzymania informacji o planowanych lub podjętych działaniach korygujących w terminie, o którym mowa w § 34 ust. 3.

4. Po zamknięciu kart niezgodności audytor wiodący przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

§ 36. 1. Audytor wiodący, w zależności od wyniku audytu, wnioskuje o udzielenie albo nieudzielenie uznania, zmianę zakresu uznania, potwierdzenie uznania lub odnowienie uznania, zawieszenie uznania albo cofnięcie uznania.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej audytor wiodący wnioskuje do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o zawieszenie uznania do czasu usunięcia niezgodności dużej.

§ 37.Wzór sprawozdania oraz wzór kart niezgodności i niezgodności dużej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 38.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek zespołu audytującego po przeprowadzonym audycie wydaje:

1)certyfikat uznania – w przypadku uznania lub odnowienia uznania ośrodka szkoleniowego;

2)certyfikat zmiany zakresu uznania – w przypadku zmiany zakresu uznania ośrodka szkoleniowego.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek zespołu audytującego po przeprowadzonym audycie wydaje decyzję o zawieszeniu albo cofnięciu uznania ośrodka szkoleniowego, o której mowa w art. 75 ust. 6 ustawy.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej na wniosek zespołu audytującego po przeprowadzonym audycie informuje pisemnie ośrodek szkoleniowy o potwierdzeniu uznania.

4. Wzór certyfikatu uznania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór certyfikatu zmiany zakresu uznania określa załącznik nr 5 do rozporządzenia

6. W przypadku zmiany zakresu uznania wystawia się nowy certyfikat zmiany zakresu uznania obejmujący rozszerzony zakres uznania. W okresie ważności certyfikatu uznania można wystawić kilka certyfikatów zmiany zakresu uznania z terminem ważności nie wykraczającym poza datę ważności certyfikatu uznania.

Rozdział 6

Wymagania dotyczące wyposażenia bazy szkoleniowej oraz kwalifikacji kadry

§ 39.Uznany ośrodek szkoleniowy prowadzi szkolenia określone przepisami rozporządzenia w oparciu o opracowane przez ten ośrodek programy szkoleń.

§ 40.1. Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenia w ośrodku szkoleniowym powinna specjalizować się w danym przedmiocie, posiadać odpowiedni dyplom morski lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe lub dydaktyczno-naukowe w zakresie prowadzonych zajęć.

2. Do prowadzenia wykładów osoba powinna posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć, lub wykształcenie wyższe i dyplom co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz 3 lata doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w zakresie prowadzonych zajęć.

3. Do prowadzenia ćwiczeń lub laboratoriów osoba powinna posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrywającym się z tematyką prowadzonych zajęć, lub dyplom co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz rok doświadczenia zawodowego lub dydaktyczno-naukowego w zakresie prowadzonych zajęć.

4. Osoba prowadząca zajęcia na symulatorach powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 3, oraz posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia zajęć na symulatorach.

5. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych powinny posiadać ważne świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora wydane zgodnie z Konwencją STCW.

6. Wymóg dotyczący posiadania dyplomu co najmniej na poziomie operacyjnym, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać zastąpiony posiadaniem patentu kapitana jachtowego lub kapitana motorowodnego.

7. Dopuszcza się, za indywidualną zgodą kierownika ośrodka szkoleniowego, prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3 przez osoby nie spełniające wymogu odpowiedniego wykształcenia, mając na uwadze ich doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć.

§ 41.1. Ośrodek szkoleniowy powinien dysponować bazą szkoleniową umożliwiającą sprawne przeprowadzanie zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

2. Baza szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt umożliwiający rzetelne przekazanie wiedzy, odpowiednio do tematyki zajęć, a w szczególności w:  projektor multimedialny, stoły kreślarskie wraz z przyrządami niezbędnymi do rozwiązywania zadań z zakresu nawigacji, publikacje oraz pomoce naukowe niezbędne do zgłębienia tematyki zawartej w ramowym programie szkoleń na dany dyplom.

3. Jeżeli ośrodek szkoleniowy prowadzący szkolenie uzna to za stosowne, zajęcia praktyczne mogą być prowadzone na pokładzie jachtu żaglowego lub motorowodnego, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 42.1. Dokumenty kwalifikacyjne członków załóg jachtów komercyjnych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez ośrodki szkoleniowe nie posiadające uznania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, mogą zostać uznane za równoważne z ukończeniem szkolenia na dyplomy określone w rozporządzeniu, po przeprowadzeniu w trakcie audytu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy, analizy programów szkoleniowych oraz procesu szkolenia w danym ośrodku szkoleniowym.

2. Kwalifikacje turystyczne uznaje się za równoważne z ukończeniem szkolenia na odpowiedni dyplom zawodowy:

1)patent jachtowego sternika morskiego lub morskiego sternika motorowodnego jest równoważny z ukończeniem szkolenia na dyplom jachtowego oficera wachtowego oraz dyplom jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej;

2)patent kapitana jachtowego lub kapitana motorowodnego jest równoważny z ukończeniem szkolenia na dyplom jachtowego oficera wachtowego, jachtowego kapitana żeglugi przybrzeżnej, jachtowego kapitana żeglugi pełnomorskiej, oraz jachtowego kapitana żeglugi oceanicznej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 zachowują ważność prze okres 5 lat od dnia wejścia  w życie rozporządzenia.

§ 43.Opinie z rejsu oraz karty rejsu uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być uznane za zgodne z § 24 ust. 1, jeżeli zawierają informacje pozwalające na identyfikację praktyki pływania, o której mowa w § 24 ust. 2.

§ 44.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 28 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

MINISTER

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

 

 

Komentarze