ISSA POLAND DOMAGA SIĘ PRAWA

0
736

ISSA Poland pisze do ministerstw (jak niżej), a skutek jakby grochem rzucał o ścianę. Milczenie odpowiedzią.. 

Urzędnicy mogą powiedzieć, że „w tak skomplikowanej sprawie – KPA daje im jeszcze czas na odpowiedź„. 

Ale na Boga! SEZON ŻEGLARSKI, SZKOLENIOWY I EGZAMINACYJNY JUŻ TRWA! 

Czyżby trzeba było ministerstwom posłać kalendarz?

 

No i jest jeszcze kwestia jaka ta odpowiedź będzie, jak już kiedyś nadejdzie. Szczególnie ciekawe jest to w kontekście niedawno uchwalonej gowinowskiej ustawy o uwolnieniu zawodów. Było o tym tutaj: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2237&page=0 .

Jak mnie informuja Korespondenci SSI – Związunio  szantażuje szkoły, które chcą  organizować  egzaminy  na polskie patenty, że nie mają prawa działać w
innych  systemach poza tym oferowanym przez PZŻ

Może więc kompetentni, w co SSI nie wątpi, urzędnicy obu ministerstw ustanowią szybko „gorąca linie” (między sobą !) i odpowiedzą ISSA i zarazem naszym Czytelnikom: czy monopol jedynie słusznych związków sportowych w dziedzinie egzaminowania ma trwać nadal?

Jeśli tak, to dlaczego?

I jakim prawem?

Żyjcie wiecznie  !

Don Jorge

——————–

PS. A ja znowu przypominam Katona i Kartaginę.

———————————-

                       

 

                                                                                                                      Warszawa   28.06.2013 r.

 

Federacja Szkół Żeglarskich

ISSA Poland                                                                                   

ul. Lecha 22

03-610 Warszawa

 

 

                                                                                  Ministerstwo Sportu i Turystyki

                                                                                  Departament Prawny

 

 

                                                                                  Ministerstwo Transportu Budownictwa i

                                                                                  Gospodarki Morskiej

                                                                                  Departament Transportu Morskiego i                                                                                     Bezpieczeństwa Żeglugi

 

 

Dot. Monitu o pilną odpowiedź w sprawie  interpretacji zapisów postanowień § 3.1. pkt. 7 oraz § 3.2. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r (Dz. U. z dnia 24 maja 2013 roku, poz 602).

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymali zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki jak również z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze zapytania w kwestii formalno-prawnej bardzo ważnej dla naszej federacji.

 

Liczyliśmy na Państwa stanowisko w poniższej materii wyartykułowane „bez zbędnej zwłoki” lecz nie dłużej niż w okresie 30 dni. Z uwagi na rozpoczęty już sezon żeglarski pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, ze spośród blisko stu polskich szkol żeglarskich zrzeszonych w naszej organizacji jest wiele, które gotowe są aplikować z ramienia federacji ISSA do miana podmiotów upoważnionych. Brak jednoznacznej odpowiedzi stawia te szkoły i oraz federację w trudnej sytuacji w obliczu jawnej dyskryminacji wobec podmiotów  już uprawnionych, „właściwych związków sportowych”.  Nie chcemy, aby opieszałość czy też stronniczość urzędników  powiększała straty materialne i moralne naszych instruktorów, którzy, będąc gotowymi do podjęcia pracy zarówno pod względem wyszkolenia jak i sprzętowym, oczekują na ostateczne wyjaśnienie kwestii stanowiącej sedno naszego pisma.

 

Dlatego też ponownie zwracamy się do Państwa o Wasze stanowisko w kluczowej i bardzo pilnej dla nas kwestii.

 

Prosimy o pilne potwierdzenie czy osoby spełniające wymogi § 3.1. pkt 1-6 Rozporządzenia, posiadające uprawnienia federacyjne ISSA i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i egzaminowaniu w ramach praktyki instruktorskiej w systemie szkolenia i egzaminowania innych federacji spełniają wymogi § 3.1. pkt 7 oraz § 3.2. Rozporządzenia.

 

W nawiązaniu do publikowanego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.05.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzenia egzaminu (dalej „Rozporządzenie”), i treści uzasadnienia ministerstw do powyższego projektu oraz  intencji samego ustawodawcy wynikających z tych zapisów, a także w nawiązaniu do naszych uwag składanych w trakcie konsultacji społecznych przy tworzeniu przez Państwa tego aktu prawnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o interpretację postanowień:

 

§ 3.1. Egzamin jest przeprowadzany przez osobę, która:

7) w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 go­dzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

oraz

§ 3.2. Od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej poza wymogami określonymi w ust. 1 jest wymagane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.

 

w kontekście spełniania tych wymagań przez osoby posiadające wymagany tytuł zawodowy Instruktora Sportu w Żeglarstwie, które posiadają także wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i egzaminowaniu na dokumenty kwalifikacyjne (certyfikaty kompetencji żeglarskich i motorowodnych poświadczające dobrowolne uprawnienia nadawane przez ISSA czy RYA) w turystyce wodnej.

Pragniemy poinformować, że takie osoby, nie posiadając certyfikatów instruktorskich PZŻ czy PZMWiNW, lecz Instruktora Sportu – Żeglarstwo posiadają federacyjne certyfikaty instruktorskie International Sailing Schools Association (ISSA) czy Royal Yachting Association (RYA) uzyskiwały swoje doświadczenie szkoleniowe i egzaminacyjne (krajowe i zagraniczne) od co najmniej 2005 roku  poza polskimi związkami sportowymi w ramach praktyki instruktorskiej w systemie szkolenia i egzaminowania innych federacji.

Instruktorzy federacji ISSA czy np. RYA spełniają warunki wymagane postanowieniami § 3.1. pkt

1-6 rozporządzenia.  Biorąc pod uwagę intencje ustawodawcy zapisane zarówno w Ustawie  o Żegludze Śródlądowej oraz w uzasadnieniu Państwa do powyższego rozporządzenia tj. m.in

„Nowe zapisy rozszerzają możliwość przeprowadzania egzaminów na dokument kwalifikacyjny /…/ także przez inne podmioty /czyli poza właściwymi związkami?/ niż w chwili obecnej” czy „ Projektodawca ma na względzie równość podmiotów w prowadzeniu działalności oraz konieczność zapewnienia jednolitego sposobu przeprowadzania egzaminu”

 

Nasza kadra instruktorska w pełni mogłaby obecnie korzystać ze zniesienia monopolu szkoleniowego oraz egzaminacyjnego „właściwych związków sportowych” przez właśnie modernizację prawa na rzecz rozszerzenia uprawnień do egzaminowania także na rzecz „podmiotów upoważnionych” (w tym federacji ISSA Poland) nie związanych ani nie uzależnionych w żaden sposób dotychczas od PZŻ czy PZMWiNW. Między innymi Federacja ISSA dysponuje doświadczoną kadrą spełniającą wymóg stażu szkoleniowego i egzaminacyjnego na uprawnienia żeglarskie i motorowodne ISSA czy RYA (a nie tylko „właściwych związków sportowych”) do uprawiania turystyki wodnej, co wydaję się nam oczywiste i racjonalne oraz zgodne z intencja ustawodawcy…

 

Bardzo prosimy o Państwa stanowisko w tej kluczowej dla nas kwestii. Prosimy o potwierdzenie czy osoby spełniające wymogi § 3.1. pkt 1-6 Rozporządzenia, posiadające uprawnienia federacyjne ISSA i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i egzaminowaniu w ramach praktyki instruktorskiej w systemie szkolenia i egzaminowania innych federacji spełniają wymogi § 3.1. pkt 7 oraz § 3.2. Rozporządzenia.

 

Liczymy, że nie powtórzy się sytuacja z lat 2010/11, kiedy dwukrotnie składaliśmy nasze programy szkoleniowe do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwszy egzemplarz zaginął a drugi został oceniony w sposób mało profesjonalny po okresie 9 miesięcy.

 

 

                                                           Z żeglarskim i turystycznym pozdrowieniem

 

                                                           Za zarząd Federacji ISSA Poland

                                                           ( – ) Tomasz Lipski

                                                           Instruktor Sportu w żeglarstwie

                                                           Trener – Instruktor Wykładowca/ Egzaminator ISSA

                                                           Instruktor / Egzaminator RYA

 Za zgodą: www.kulinskinavsim.pl/ 

Komentarze