I Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

0
624

Polska jest krajem bogatym w drogi wodne. Niestety, tylko kilka procent polskich rzek i kanałów posiada parametry zgodne z IV klasą techniczną, a udział transportu śródlądowego w przewozach ogółem jest w Polsce dziesięciokrotnie niższy niż średnia dla całej Unii Europejskiej. W ostatnich latach w różnych regionach kraju zaktywizowały się środowiska działające na rzecz turystyki i transportu śródlądowego. Wielość inicjatyw w tych sferach jest imponująca. Są to jednak działania rozproszone, których skuteczność mogłaby być większa, jeśli stworzymy tym środowiskom płaszczyznę współdziałania.

Proponujemy powołanie Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, jako forum współpracy i wymiany doświadczeń otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem dróg wodnych w Polsce,

Inauguracyjne posiedzenie odbędzię się w Elblągu w dniach 10-11 lipca 2013.

Program

O sejmiku

 

 

Komentarze