Zawiadomienie o regatach DMPJK ANWIL CUP 2012

0
303
DMPJK ANWIL CUP 2012_zawiadomienie_WRW Strona 1 z 3
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH
DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH
„ANWIL CUP 2012”
Memoriał Jerzego Fijki


Sponsor regat: ANWIL S.A, 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK 3, ul. Uskok 5http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

kontakt:

· Waldemar Kowalski: 54 237 36 66; 695 250 135; Waldemar.Kowalski@anwil.pl
· Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
· Andrzej Spychalski: 54 237-26-25; 602 468 084; asas.anwil@op.pl
· Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat:   Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych (DMPJK) „ANWIL CUP 2012” zostaną rozegrane w dniach 8-9-10 czerwca 2012 roku. DMPJK są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku„R” = 1,0 na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi żeglarstwa ISAF edycja 2009÷2012, zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2012, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formułą Pomiarową PZś 2009÷2012, Przepisami Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, OMEGA Klasyczna, MICRO i żagle 500. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu u Kol. Andrzeja Spychalskiego 602 468 084.

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych
z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w dniu 7 czerwca 2012 r w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu 8 czerwca 2012 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez Organizatora
– druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja żeglugi: Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS. Mapa Jeziora Włocławskiego umieszczona jest na stronie internetowej YCA http://www.yca.pl. DMPJK ANWIL CUP 2012_zawiadomienie_WRW Strona 2 z 3

9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów (t.j. czwartek 7 czerwca), najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu
zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.

10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu 7 czerwca
2012 r. oraz od 08:00 do 09:30 w dniu 8 czerwca 2012 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. WaŜenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu 7 czerwca 2012 r.

13. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat ANWIL CUP 2011 odbędzie się w dniu 8 czerwca 2012 r. o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

14. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w dniu 8 czerwca 2012 r.

15. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

16. Wyścigi: Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie 7-miu wyścigów wg następującego harmonogramu:
· 8 czerwca (piątek) gotowość startowa godzina 12:00;
· 9 czerwca (sobota) gotowość startowa godzina 09:00;
· 10 czerwca (niedziela) gotowość startowa godzina 09:00.
W przypadku rozegrania więcej niŜ 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

17. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli Ŝadnego wyścigu – regaty zostaną uznane za waŜne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

18. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złoŜone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. RównieŜ w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie.

19. Nagrody:
· zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I otrzymują puchary, medale i dyplomy;
· zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach II ÷ III otrzymują medale i dyplomy;
· nagrody wg regulaminu Organizatora.

20. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo sponsora eliminacji firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.

21. Przepisy Ŝeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów Żeglugowych:
· Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów
Ŝeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).

22. Sternik jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

23. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: i. wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska
i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat;

24. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

25. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

26. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać waŜną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak waŜnej polisy OC będzie skutkował
nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewni, w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

Organizator
YACHT CLUB ANWIL

Euro 2012: Organizator zapewnia możliwość oglądania na wielkim telebimie (8 m2) relacji z meczów Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012.

Wyżywienie: Organizator w ramach opłaty aprowizacyjnej zapewnia wyŜywienie w postaci pięciu posiłków (śniadań oraz obiadokolacji), począwszy od śniadania 8 czerwca (piątek-śniadanie) do dnia 10 czerwca
(niedziela-śniadanie). Opłata aprowizacyjna w kwocie 80,- zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od osoby.

Noclegi: Organizator zapewnia bezpłatne korzystanie z pola namiotowego w Marinie Zarzeczewo (namioty własne
uczestników).
Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka i okolic:

· Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl

· Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76

· Hotel „Zajazd Polski”: 87-800 Włocławek, pl. Wolności 5, tel. 54 237 77 00

· Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00

· Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl

· Hotel „VICTORIA” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl

· Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66

· Hotel „Grandmet”: 87-800 Włocławek, ul. świrowa 21, tel. 54 236 64 36

· Aparthotel lofty w piecowni, 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 5, tel./fax +48 54 231 20 89, +48 54 231 20 47 w godz. od 14.00 do 17.00
kom. 502 311 202 (do godz. 17:00) – 503 037 328 (po godz. 17:00) : rezerwacja@aparthotel-lofty.pl

· „ARSENAŁ” KWATERY 87-800 Włocławek, ul. Barska 44, +48 606 582 795; www.arsenalkwatery.pl

—————————————————————————————————————————————

RAMOWY PROGRAM
Długodystansowych Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych
ANWIL CUP 2012
w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych

WŁOCŁAWEK – Marina Zarzeczewo 8-9-10 czerwca 2012 r.

CZWARTEK 7 czerwca 2012 r.

Dzień pomiarowo-techniczny
16:00 – Przyjazdy uczestników
17:00 – Rozpoczęcie pracy Biura Mistrzostw
18:00 ¸ 22:00 – Rejestracja zawodników do Mistrzostw
18:00 ¸ 20:00 – Pomiary sprawdzające, waŜenie jachtów
– 01:00 – zamykamy BAR

PIĄTEK 8 czerwca 2012 r.

08:00 ¸ 09:45 – Rejestracja zawodników do Mistrzostw
08:30 – Śniadanie
10:00 – Uroczystość otwarcia Mistrzostw
10:30 – Odprawa sterników
11:00 – Wypłynięcie jachtów na linię startu
12:00 – GODZINA STARTOWA
18:00 – Zakończenie wyścigów
18:00 – EURO 2012 Polska – Grecja POL v GRE Stadion Narodowy W-wa
19:00 – Obiadokolacja
20:45 – EURO 2012 Rosja – Czechy ) RUS v CZE Stadion Miejski Wrocław
– 01:00 – zamykamy BAR

SOBOTA 9 czerwca 2012 r.

07:30 – Śniadanie
09:00 – GODZINA STARTOWA
18:00 – Zakończenie wyścigów
18:00 – EURO 2012 Holandia – Dania ) NED v DEN
19:00 – Obiadokolacja
20:45 – EURO 2012 Niemcy – Portugalia ) GER v POR
– 01:00 – zamykamy BAR

NIEDZIELA 10 czerwca 2012 r.

07:30 – Śniadanie
09:00 – GODZINA STARTOWA
12:30 – Zakończenie wyścigów
13:30 – Poczęstunek uczestników Ŝurkiem kujawskim
ok. 15:00 – Uroczystość zakończenia Mistrzostw
18:00 EURO 2012 Hiszpania – Włochy ESP v ITA

ORGANIZATOR
YACHT CLUB ANWIL

Komentarze