Wymiana patentu żeglarskiego / motorowodnego – jak to robić?

0
1598

Za zgodą Jerzego Kulińskiego

Wiosna wkrótce, żeglarze jak te jeże w moim ogrodzie już zaczynają się budzić. Nadchodzą maile z pytaniami tego gatunku:
„chcę wymienić dotychczasowy patent sternika jachtowego na nowy sternika morskiego. Okazuje się, że potwierdzenie oryginalności kserokopii kosztuje w gdyńskim biurze PZŻ 10 zł! Czy ktoś przerabiał już składanie wniosku wraz z kserokopią ale niepotwierdzoną?”
Tak prawdę mówiąc wcale mnie to nie dziwi. Wręcz odwrotnie – tyle to lat – jużem przywykł, że ludzie pytają nie tych co trzeba. Oczywiście – nie bez powodu.
Ale zostawmy aluzje na boku.
Odpowiedzi Czytelnikowi SSI udziela Jaromir Rowiński, któremu dziękuję.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge

—————————————–

Wymiana patentu – krok po kroku

Zacznijmy od tego, że nie istnieje, jak ujął to autor zapytania, „gdyńskie biuro PZŻ”… Istnieje regionalny związek sportowy – Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, który jest odrębną organizacją, choć zrzeszoną w PZŻ. Okręgowe związki żeglarskie nie mają prawa do wydawania patentów żeglarskich od grudnia 2005 roku…

PZŻ, jako instytucja, której powierzono wykonywanie czynności z dziedziny administracji publicznej (a taką czynnością jest wydawanie patentów) ma obowiązek stosować się do zapisów prawa. Sprawy wydawania patentów żeglarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Patent „sternika jachtowego” zgodnie z zasadami tego rozporządzenia można wymienić na patent „jachtowego sternika morskiego”. Tryb i formalności związane z wymianą patentu regulują przy tym precyzyjnie zapisy przywołanego rozporządzenia. Jego pełen tekst można otrzymać od Gospodarza SSI, jako załącznik do maila, w formacie „pdf”.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem osoba wnioskująca o wymianę patentu żeglarskiego (w tym wymianę na nowy „wyższy” patent), zobowiązana jest do złożenia jedynie takich dokumentów, których złożenia wymagają zapisy rozporządzenia.
Z litery prawa wynika przy tym wyraźnie, że dla wymiany dotychczas posiadanego patentu nie jest wymagane ani okazywanie oryginału posiadanego do tej pory dokumentu, ani też dostarczanie jakiejkolwiek jego kopii – poświadczonej czy też nie poświadczonej…
Skoro rozporządzenie na podstawie którego wydawane są „patenty” nie wymaga od osoby ubiegającej się o wydanie/wymianę patentu dostarczania jego oryginału czy też kopii – to żądanie tego przez wystawcę patentów jest pozbawione podstawy prawnej.

Szczegóły poniżej:

Na podst. &25 ust.3 przywołanego rozporządzenia do wymiany patentu żeglarskiego stosuje się zasady określone w:
&4 ust 1:
„§ 4. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;”
oraz &22 ust 2 i 3:
§ 22……
…….
2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
3. Opłaty określone w ust. 1 i 2 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%.
——————————————–


Od siebie dodam informację, że PZŻ prowadzi bazy danych osobowych posiadaczy wydanych patentów. Opłata za patent uwzględnia koszty prowadzenia tej dokumentacji. Nie ma przy tym żadnej przeszkody, by pracownicy PZŻ skorzystali z danych, będących w posiadaniu swojego pracodawcy.
Ponieważ od lata zeszłego roku pracownicy PZŻ zaczęli stosować pozbawione podstawy prawnej żądania wobec osób ubiegających się o wydanie patentu (m.in. żądanie dostarczenia poświadczonego ksero Dowodu Osobistego, żądanie podawania dodatkowych danych osobowych, wymóg korzystania wyłącznie z wniosków gnerowanych na stronie internetowej PZŻ, żądanie przesłania oryginału patentu lub jego „poświadczonej” kopii) – w sprawie wypowiadał się Departament Prawny ministerstwa właściwego dla nadzoru nad związkami sportowymi. Jedna z tych wypowiedzi została w całości zacytowana tu: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2268 
Skan tego pisma w formacie „pdf” także można otrzymać jako załącznik do maila od Gospodarza SSI.

Jak wymienić patent żeglarski lub motorowodny?

Moim zdaniem należy wysłać do PZŻ (bardzo formalnie, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru…), dowolnego “wzoru” wniosek o wydanie patentu – zgodny jednak z tym, czego wymagają przytoczone wyżej zapisy rozporządzenia…

Do wniosku dołączyłbym koniecznie pismo „przewodnie”, podkreślające, że oczekujemy decyzji w terminie określonym prawem (30 dni) a także – że w razie decyzji odmownej, oczekujemy pisemnej odpowiedzi, podającej podstawę prawną takiej decyzji, jej uzasadnienie oraz pouczenie dotyczące formalnego trybu i terminu odwołania od niej. Jedynym załącznikiem do takiego wniosku powinno być potwierdzenie wniesienia opłaty „za wydanie patentu” – numer konta PZŻ można znaleźć na jego stronie internetowej.

Jeżeli kto nie ma ochoty na „kopanie się z koniem” – to oprócz wniosku w/w pisma, proponuję wysłać dodatkowo kserokopię swojego patentu – bez żadnego poświadczenia. Można przy okazji powołać się na opinię dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa Sportu (DP-WPL/024/5/2013/PM/2), które mówi, że:
Możliwe jest w toku postępowania dowodowego zwracanie się do wnioskodawcy o przedstawienie kopii poprzednio wydanego patentu w celu weryfikacji posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień”

Zauważmy jednak, że nawet jednak w takim przypadku nie ma mowy o żadnym „poświadczaniu” kopii…
Można też całkiem ulec naciskom związkowych biurokratów – i zapłacić wydrwigroszom z OZŻ te 10 złotych “za poświadczenie” albo nawet wysłać do Warszawy oryginał posiadanego patentu. Cóż, może go tam nie zgubią? 
Pozdrawiam,
Jaromir Rowiński

Komentarze