VIII Regaty o Puchar Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach

0
617

           ZAWIADOMIENIE O REGATACH                      

                                          Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2013                                                                  

VIII Regaty o Puchar Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach

IX Puchar Jezior Wdzydzkich   

Wdzydze 18 – 19.05.2013

 

Organizator:

Stanica Wodna PTTK Wdzydze www.wdzydze.com.pl

 Wdzydzkie Towarzystwo Żeglarskie www.wdzydze.com

 Kontakt : 

stanica@wdzydze-stanica.pl                    zbigniew.galinski@activitas.com.pl                          

tel./fax. 58 6861215     +48 607590350

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 18 – 19 maja 2013 r. zgodnie z zawiadomieniem o regatach, przepisami pomiarowymi związków i stowarzyszeń klas uczestniczących, Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, Regulaminem PJW, oraz  Instrukcją Żeglugi,  są zawodami w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 0,5 oraz zaliczane są do klasyfikacji PJW – Pucharu Jezior Wdzydzkich

2. Biuro regat: Stanica Wodna PTTK Wdzydze 83-406 Wąglikowice pow.kościerski woj.pomorskie

54,013619    17,921104      

Lokalizacja na mapie 

3. Port regat: Przystań Żeglarska Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze

4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, oraz Omega , Sport. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery (4). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu 

6. Zgłoszenia do regat w dniu 17.07.2013 r. w godz. od 17:00 do 22:00 i w dniu 18.05.2013r  w godzinach 8:00 – 9:00 na drukach dostarczonych przez organizatora. Istnieje możliwość pobrania druków zgłoszenia na stronie internetowej www.wdzydze.com.pl

7. Zgłoszenia będą przyjmowane również drogą  elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres  e- mail stanica@wdzydze-stanica.pl   -zgłoszenia nadesłane droga elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwila wniesienia opłaty startowej w biurze regat w godzinach jak w punkcie 7 zawiadomienia.

8. Wpisowe do regat wynosi 50 zł od jachtu przy zgłoszeniu do 16.06.2013 r. natomiast 70 zł przy zgłoszeniu w dniu 17.05.2013r.

9. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej

10. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na slipie betonowym, parking dla samochodów i przyczep na terenie Stanicy Wodnej PTTK. Na  terenie portu regat  nieodpłatnie   miejsce przy kejach, sanitariaty ,miejsca na rozbicie  namiotów. Po cenach promocyjnych z rabatem w wysokości 40 % od cen wyjściowych noclegi w domkach na terenie stanicy www.wdzydze.com.pl (noclegi), gorący posiłek każdego dnia po zakończeniu regat w danym dniu, pamiątkę z regat.

11. Pomiary jachtów: jest możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli  (za częściową odpłatnością w kwocie 60 złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu 16.05.2012r na terenie Stanicy Wodnej PTTK.

12. Uroczyste otwarcie regat 17.05.2012r o godzinie 9:30 na estradzie przy Wieży Widokowej lub w Tawernie Żeglarskiej.

13. Start do I wyścigu – liczonego do klasyfikacji generalnej-planowany jest na godzinę 11:00

14. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego

15. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

Trasa regat: Regaty odbędą się na dwóch trasach: nr 1 i nr 2                 

Trasa nr 1 – dla jachtów klasy Omega i Sport,                                       

Trasa nr 2 – dla jachtów klasy T1, T2, T3

– trasy będą ogłoszone podczas odprawy sterników

16. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

17. Nagrody: – Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary i dyplomy. Nagrody wg. regulaminu (sponsora, organizatora)

18. Uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo sponsora regat.

19. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania „urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu

20. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz  w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .                                                                                  

21. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego

22. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

23. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach

24. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach

25. Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą  w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewnia w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

26. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych: 

 

•· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r) śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)                                    

•· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób … uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997r)

•· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

•· Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 105 poz.712 z 2006r) 

  • Ustawa z dnia 18.08.2011 r.o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240
  • Rozporządzenie MSiT z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  pozycja 460 Rozporządzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 

Zapraszamy do współorganizowania regat

Współorganizatorzy i przyjaciele  regat:   (formuła otwarta) 

Patronat:

Komentarze