Tramwaj wodny w Gdańsku – konkurs plastyczny dla dzieci

0
391

Tramwaj wodny w Gdańsku – konkurs plastyczny dla dzieci

MOSiR w Gdańsku zaprasza uczniów
klas 1-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym poświęconym
tramwajowi wodnemu w Gdańsku. Komunikacja wodna to jeden z elementów unijnego
„Programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku”. Główną nagrodą w konkursie jest
całodniowy rejs z gdańskim żeglarzem, Zbigniewem „Gutkiem” Gutkowskim.

Konkurs potrwa od 12 marca 2012
roku do 6 kwietnia 2012 roku. Mogą wziąć w nim udział  wyłącznie uczniowie z gdańskich szkół. Prace
będą rywalizowały w dwóch kategoriach: 
klasy 1-3 oraz 4-6. Warunkiem udziału 
jest nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej
niepublikowanej pracy plastycznej, ilustrującej wyobrażenie uczestnika na temat
tramwaju wodnego w Gdańsku oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego
wzór dostępny jest na stronach internetowych: 
www.mosir.gda.pl, www.marinagdansk.pl.

Pracę wraz z załączonym
formularzem zgłoszeniowym należy przesłać́ lub złożyć osobiście na adres:

Przystań́ Jachtowa „Marina
Gdańsk” ul. Szafarnia 6/u4 80-755 Gdańsk, z dopiskiem: „KONKURS – TRAMWAJ WODNY
w GDAŃSKU”

w terminie od 12 marca do 6
kwietnia 2012 roku. Prace i formularze zgłoszeniowe przesłane po terminie nie
będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

Na rewersie wykonanej pracy
należy umieścić:
-imię, nazwisko, wiek, klasę
-oznaczenie szkoły, adres oraz
telefon (wraz z numerem kierunkowym) i szkołę, do której uczęszcza autor
-imię i nazwisko nauczyciela
i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotowywał pracę

Jeden uczestnik może złożyć
jedną pracę w konkursie. Prace muszą mieć formę płaską (dwuwymiarową) –
prace przestrzenne nie będą przyjmowane. Format arkusza jest określony i nie
może być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. Technika wykonania prac
dowolna – szkic, rysunek lub obraz. Prace mogą być wykonane za pomocą
ołówka, kredek lub farb.

Prace zbiorowe, przez które
rozumie się prace wykonane przez więcej niż jedną osobę oraz prace
niezgodne z regulaminem konkursu nie będą rozpatrywane.

Na zwycięzców czekają wspaniałe
nagrody indywidualne:

I miejsce – jednodniowy (dzienny)
rejs dla dwóch osób (laureat + opiekun) z Zbigniewem „Gutkiem” Gutkowskim –
Żeglarzem roku 2011 oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG (laureat + opiekun),

II miejsce – karnet kwartalny dla
dwóch osób (laureat + opiekun) na pływalnie krytą MOSiR w Gdańsku przy ul.
Chałubińskiego 13 oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG,

III miejsce –bezpłatny przejazd
tramwajem wodnym – pływającym w ramach projektu PODWwG dla dwóch osób (laureat
+ opiekun) w dowolnym terminie w okresie funkcjonowania tramwaju w roku 2012
oraz zestaw gadżetów projektu PODWwG.

Wyniki KONKURSU zostaną
zamieszczone na stronie www.mosir.gda.pl, www.marinagdansk.pl. Uroczystość
wręczenia nagród odbędzie się w dniu 18 maja 2012 roku w Muzeum Historycznym
Miasta Gdańska – Twierdza Wisłoujście podczas inauguracji ożywienia dróg
wodnych w Gdańsku w ramach „Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku”.

Projekt „Program Ożywienia Dróg
Wodnych w Gdańsku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6 – „Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym”, Działanie 6.4 – „Inwestycje w produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym”. Realizatorem inwestycji i Beneficjentem środków
finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Gmina Miasta
Gdańska. Partnerem projektu jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które
prowadzi działania na rzecz ożywienia obiektu historycznego – Twierdzy
Wisłoujście.

Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

Komentarze