SAJ OPINIUJE PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

0
636

Być może któryś z Czytelników SSI zapyta – a co was obchodzą rygory wobec załóg jachtów wynajmowanych  za pieniądze?

Dobre pytanie.

Rzeczywiście, analizując sprawę literalnie – armatorów  wykorzystujących swoje jachty tylko „do użytku własnego” – takie sprawy raczej boleć nie powinny. Czyli tym razem SAJ zatroszczyło się o „sąsiadów”. 

Doświadczenie życiowe  armatorów prywatnych jachtów podsuwa  im daleko posuniętą ostrożność. Należy  zabezpieczyć się przed ewentualnością rozpasania interpretacyjnego aparatu biurokratycznego. Musimy wykluczyć np. elastyczność argumentów „analogii” czy „precedensów”.

W interesie rosnącej grupy armatorów jachcików i jachtów prywatnych – SAJ musi więc interweniowac póki czas. Byłbym szczęśliwy gdyby te  starania doceniły także jachtkluby, bo to właśnie w waszym leży interesie – drodzy przyjaciele.

Radzie Armatorskiej SAJ dziękuję za udostępnienie opinii i za zgodę na jej opublikowania.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

—————————————-

 

 

Szanowna Pani Anna Wypych -Namiotko                                                                                                                                       Gdańsk, 2013.07.14

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

dot.: GT3bd-020-7(2)/2013

 

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w Gdańsku dziękuje za możliwość zaopiniowania projektu z 19 czerwca 2013,  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania.

Sam projekt oceniamy negatywnie. Przyczyną naszej negatywnej oceny są zastrzeżenia do konstrukcji projektu. Projekt sprowadza się do mnożenia szczegółów zbiurokratyzowanego systemu kwalifikacji oraz szkoleń a także ustala zbędne, oddalone od życia procedury. Ponadto ze smutkiem zauważamy, że w obecnej wersji projekt zawiera regulacje, które promują tylko nieliczne podmioty, zajmujące się jedynie wybranymi rodzajami szkoleń żeglarskich.

Niezrozumiałe jest dla nas szczególnie to, że częściowe uwzględnienie niektórych naszych poprzednich uwag w obecnej wersji projektu, zostało obwarowane kolejnymi biurokratycznymi wymogami – jak obowiązek zgłaszania  list „załogi szkolonej” na 24h przed wypłynięciem.

Podtrzymujemy nasze zdanie z poprzedniego etapu konsultacji – projekt powinien zostać poddany zasadniczej zmianie, polegającej na zdecydowanym ograniczeniu i uproszczeniu jego zapisów oraz na złagodzeniu wprowadzanych rygorów.

 

Uwagi szczegółowe:

Tak jak w trakcie poprzednich konsultacji – nie ustosunkowujemy się do tych przepisów projektu, które wprowadzają  do obiegu prawnego nowy, w pełni zawodowy system uprawnień dla członków załóg jachtów komercyjnych oraz do tych przepisów, które ustanawiają zasady obowiązujące podmioty zajmujące się szkoleniem zawodowych żeglarzy.

Interesują nas jednak te kwestie, które bezpośrednio dotyczą żeglarzy-turystów, w tym członków naszego stowarzyszenia:

1. Doceniamy wprowadzenie do § 3 ustępu 2, który uwalnia członków załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi z obowiązków określonych w  § 3 ust.1 – w szczególności z obowiązku odbywania szkoleń STCW. Nadal jednak stoimy na stanowisku, że członkowie załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi powinni zostać całkowicie wyłączeni z zakresu obowiązywania wszystkich przepisów ustanawianych w omawianym rozporządzeniu.

 

Oczywistym jest, że przepisy rozporządzenia nie mogą naruszać zapisów ustawy. Zakres spraw regulowanych rozporządzeniem nie powinien też wychodzić poza zakres przyznanej ustawą delegacji ustawowej.

Dlatego ponownie zwracamy uwagę, że zakres podmiotowy delegacji ustawowej, zawartej w Art 70 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie morskim nie obejmuje w ogóle załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi . Ustawa jednoznacznie określiła wszystkie wymogi stawiane członkom załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi . Rozporządzenie nie powinno ich zatem dotyczyć – nie tylko w zakresie wymagań związanych z  posiadaniem świadectw szkoleń STCW, ale również w żadnej innej kwestii.

Dlatego podtrzymujemy nasze zdanie, że do rozporządzenia należy bezwzględnie wprowadzić zmieniony zapis §3 ust.2 o treści:

„2. Wobec załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi, przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.”

Ponadto dla zachowania jednoznaczności stanowionych przepisów, uważamy za niezbędne uzupełnienie obecnego zapisu §4 ust.2 o słowa:

”…innych niż jachty komercyjne odpłatnie udostępniane bez załogi” wstawione po słowach „na jachtach komercyjnych”.

2. Innym rażącym uchybieniem poprzednio omawianego projektu, było całkowite pomijanie w nim faktu, iż na polskich jachtach komercyjnych odpłatnie udostępnianych wraz załogą podstawową obok załogi podstawowej znajdują się niemal zawsze osoby nie będące pasażerami, ale pozostające członkami załogi.

Zauważamy próbę uwzględnienia istnienia takich osób w projekcie z 19 czerwca. Niestety ogranicza się ona wyłącznie załóg szkolonych, nadal pomijając całe rzesze żeglarzy – turystów, którzy podczas rejsów odbywanych dla własnego doświadczenia, przyjemności i satysfakcji pozostają członkami załóg jachtów komercyjnych udostępnianych z załogą podstawową.

Nawet w przypadku „załóg szkolonych” całkowicie niezrozumiałe pozostaje dla nas ograniczenie katalogu podmiotów mogących prowadzić „rejsy szkoleniowe” wyłącznie do „uznanych ośrodków” oraz podmiotów prowadzących „kurs przygotowujący do egzaminu na sportowe patenty żeglarskie i motorowodne wydawane na podstawie przepisów o których mowa w § 16”. Zwracamy uwagę na fakt, że na polskich jachtach komercyjnych (udostępnianych odpłatnie wraz z załogą podstawową) od dawna odbywają się szkolenia inne niż „kursy przygotowujące do egzaminu”. Żeglarze z własnej woli szkolą się w manewrowaniu jednostkami na silniku, na żaglach, szkolą się dla doskonalenia umiejętności regatowych, dla opanowania obsługi nietypowych żagli, dla ćwiczenia swoich reakcji w sytuacjach awaryjnych, etc, etc.. Wreszcie – żeglarze z własnej woli szkolą się aby zdobyć formalne kwalifikacje całkiem inne, niż „wydawane na podstawie przepisów o których mowa w § 16”.

Całkowicie niejasny pozostaje naszym zdaniem cel szczegółowej regulacji, w wyniku której członek załogi szkolonej, który nabywa umiejętności przed egzaminem na polski „sportowy patent”, będzie zwolniony z wymogu ukończenia kursów STCW – ale członek tej samej załogi szkolący się przed egzaminem w wyniku którego otrzymać może dokument ISSA albo RYA – ze zwolnienia z wymogu ukończenia kursów STCW korzystać już nie może!

Całkowicie niezrozumiały pozostaje wymóg, według którego jachtowy sternik morski, albo kapitan jachtowy, który postanowił z własnej woli doskonalić swoje umiejętności podczas kursu manewrowania większym jachtem albo podczas szkolenia z obsługi spinakera (na jachcie komercyjnym innym niż udostępniany bez załogi ) – musiałby przed przystąpieniam do nauki odbyć… cztery kursy STCW.

Niezrozumiałym i podatnym na wątpliwą, uznaniową interpretację jest również sam zapis o „kursach przygotowujących do egzaminów”. Zwracamy uwagę, że w tym roku zlikwidowany został całkowicie obowiązek odbywania kursów przed przystąpieniem do egzaminów „na sportowe patenty żeglarskie i motorowodne”. Ponadto, wobec uchylenia ustępu 13 w Art 37a ustawy o żegludze śródlądowej – szkolenie takie prowadzić mogła będzie dowolna osoba, w dowolnej formie…

Osobną, budzącą nasze najwyższe zdumienie kwestią są całkowicie oderwane od realiów wymogi §18 obecnego projektu. Uważamy je za całkowicie zbędną, biurokratyczną szykanę. Ponadto warunki stawiane w ust.4 pozostaną martwe zawsze w przypadku portów zagranicznych – a to w tych portach rozpoczyna się wiele, jeżeli nie większość, rejsów polskich jachtów komercyjnych udostępnianych wraz z załogą…

Ze względu na wyżej zasygnalizowane uwagi proponujemy:

1. Wykreślić z rozporządzenia w całości treść obecnego §18 oraz załącznik numer 7. (obowiązek zgłaszania administracji morskiej list załogi na 24h przed wyjściem i wzór takiego zgłoszenia)

2. Wykreślić z §2 rozporządzenia punkty 4 i 8. (definicje „jachtu szkoleniowego” oraz „rejsu szkoleniowego”)

3. Zmienić treść punktu 6 w §2 na:

„członek załogi podstawowej – osobę wpisaną na listę załogi jachtu komercyjnego,

wykonującą odpłatnie zadania członka załogi, posiadającą odpowiednie kwalifikacje

 zawodowe lub sportowe, uprawniające do pełnienia określonej funkcji na jachcie

 komercyjnym;”

4. Zmienić treść punktu 7 w §2 na:

„członek załogi szkolącej się – osobę wpisaną na listę załogi jachtu komercyjnego, wykonującą nieodpłatnie zadania członka załogi, w ramach doskonalenia swoich umiejętności żeglarskich. Członek załogi szkolącej się wykonuje swoje zadania pod nadzorem członków załogi podstawowej; ”

Ponadto sugerujemy możliwość określania przez administrację morską składu minimalnej wymaganej załogi podstawowej w Kartach Bezpieczeństwa wydawanych armatorom jachtów komercyjnych – innych niż odpłatnie udostępniane bez załogi.

Zwracamy przy tej okazji uwagę, że od listopada zeszłego roku brak jest w obiegu prawnym rozporządzenia, które określałoby terminy, zakres i tryb przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa oraz które określałoby wzór Karty Bezpieczeństwa dla jachtów komercyjnych.

 

W zaistniałej sytuacji proponujemy ponowne dogłębne przemyślenie projektu, w kierunku jego radykalnego uproszczenia – zgodnie z deklarowaną przez rząd praktyką deregulacji zawodów i dla promowania polskiej bandery na polskich jachtach, również tych komercyjnych.

 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

Prezes

Andrzej Remiszewski, j.kpt.ż.w.

z up. ( – ) Jan Waloch

 

Za zgodą: www.kuliński.navsim,pl/ 

Komentarze