PZU wypłaci odszkodowanie za zniszczone maszty Chopina.

0
351

Informację tę PZU SA oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, armator żaglowca przekazały podczas wspólnej konferencji prasowej.

„Decyzję o wypłacie odszkodowania podjęliśmy po analizie nowych informacji, uzyskanych przez PZU ze źródeł zewnętrznych oraz przekazanych nam przez armatora. Zebrane informacje nie przesądzają w sposób bezwzględny o odpowiedzialności PZU za tę szkodę, jednak poszerzają naszą wiedzę o okolicznościach wypadku. Wątpliwości na tle odpowiedzialności ubezpieczeniowej PZU za tę szkodę postanowiliśmy rozstrzygnąć na korzyść ubezpieczonego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w praktyce likwidacji szkód ubezpieczeniowych” – powiedział Tomasz Tarkowski, dyrektor Grupy PZU ds. likwidacji szkód i świadczeń.

PZU od początku sprawy deklarował, iż decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania nie kończy procesu likwidacji szkody, a analiza i badanie sprawy będą trwały. PZU zapowiadał również, że pojawienie się nowych faktów może spowodować zmianę pierwotnie podjętej decyzji.

„Cieszę się, że sprawa odszkodowania za zniszczone maszty Chopina zakończyła się pomyślnie. Odwołaliśmy się od pierwszej, odmownej decyzji prezentując nowe informacje i dowody w postaci ekspertyz morskich, które w powiązaniu z materiałami uzyskanymi przez PZU dały podstawę do zmiany pierwotnej decyzji.” – powiedział Dariusz Czajka – kanclerz EWSPiA, która jest armatorem żaglowca. – „Przyznaję, że pierwotna decyzja ubezpieczyciela wywołała wiele emocji. Ostatecznie sprawa rozstrzygnęła się dla nas pomyślnie, a ubezpieczyciel dotrzymał słowa, że nowe okoliczności zdarzenia mogą przyczynić się do zmiany decyzji. PZU skonkretyzował przesłanki swojej odpowiedzialności, dlatego też postanowiliśmy, że w dalszym ciągu będziemy ubezpieczać żaglowiec w PZU.” – dodał Dariusz Czajka.

Do wypadku żaglowca doszło 29 października 2010 roku. STS Fryderyk Chopin pły­nął w rejsie Szko­ły pod Żag­la­mi. Uszkodzeniu uległy maszty jednostki. Na pokła­dzie znaj­dowało się wówczas 47osób, w tym 36 ucz­niów gimna­zjum. 1 listopada żaglowiec został przycumowany do zato­ki Falmouth, a szkolna załoga rejsu przewieziona na ląd. W tym samym dniu rzeczoznawca PZU rozpoczął badanie jednostki. 7 listopada STS Fryde­ryk Chopin wpły­nął do suche­go doku stocz­ni Pen­dennis Ship YardLtd w Falmouth. 7 grudnia STS Fryde­ryk Chopin został zatrzy­ma­ny w ra­mach porę­cze­nia mająt­ko­we­go dla właś­ci­cie­li kutra Nova Spero, któ­ry doho­lo­wa­ł uszko­dzo­ny bryg do wybrze­ży brytyj­skich.

Źródło: fryderykchopin.pl

 

 

Komentarze