PROŚBA O PRZYWOŁANIE DO PORZĄDKU

0
577

Nie ma co ukrywać – wszyscy wiedzą kto za tym stoi. Personalnie. Nawet kiedy ministrowie coś rozporzadzą, to związunia nie moga sie powstrzymać przynajmniej przed złośliwościami. Choćby najmniejszymi, tak aby żeglarz musiał się im pokłonić, poprosić itd. 
To jest tak widoczne, że nawet Monika Matis w dalekim UK się zdenerwowała  i napisała do Ministerstwa Sportu. A to taka przecież spokojna dziewczyna.

Aby nie było, że tylko SAJ wybrzydza permanentnie.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

—————————— 
Z zadowoleniem obserwowałam Państwa pracę nad normalizacją przepisów dotyczących żeglarstwa w trakcie tworzenia rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej, zwłaszcza Państwa wręcz wzorcowe przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych.
Niestety, polskie związki sportowe odpowiedzialne za wydawanie dokumentów opisanych w tym rozporządzeniu nie pozbywają się starych przyzwyczajeń. 
PZŻ najpierw przez ponad miesiąc odmawiał przyjmowania wniosków o wymianę patentów na nowe zasłaniając się „koniecznością opracowania druków” – pomimo odpowiedniegovacatio legis dającego czas na to jak rownież i fakt, że rozporządzenie dokładnie wymienia zakres informacji koniecznych do podania w celu wymiany patentu, tak więc nie stanowi problemu określenie, czy złożony wniosek w formie zwykłego pisma od osoby zainteresowanej spełnia lub nie warunki formalne.
Ale dopiero teraz PZŻ (6 czerwca) ogłosił że przyjmuje takie wnioski.

I OGŁOSIŁ, ŻE PRZYJMUJE JE JEDYNIE NA PODSTAWIE ELEKTRONICZNIE WYGENEROWANEGO NA ICH STRONIE WNIOSKU – co stanowi wyraźne nadużycie ze strony związku, którego obowiązkiem jest poruszanie się w granicach zakreślonych Rozporządzeniem. Rozporządzenie zaś określa w par. 25 zasady wymiany patentów, odwołując się do pojedynczych poprzednich zapisów w punkcie 3 

„3. Do wymiany dokumentów, o której mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 4 pkt 1, § 12 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”

Przepisy wymienione w tym punkcie podają, że należy złożyć wniosek zawierający konkretne dane, nie wspominając nigdzie o obowiązującym wzgórze takiego wniosku. 
„wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; „

PZŻ jako wykonawca zadań zleconych z zakresu administracji publicznej nie może stawiać wymogów nie istniejących w rozporządzeniu.
Drugie miejsce, gdzie nie tylko PZŻ ale i PZMWiNW narusza rozporządzenie, samowolnie rozszerzając zakres wymagań w stosunku do osoby chcącej wymienić patent jest żądanie SKŁADANIA WRAZ Z WNIOSKIEM O WYMIANĘ ORYGINAŁU STAREGO PATENTU. Taki wymóg nie istnieje nigdzie w rozporządzeniu, co oznacza, że obydwa związki naruszają prawo samowolnie formułując takie żądanie.
Dodatkowo obydwa związki oczekują dołączenia kopii dokumentu tożsamości – wymóg który także nie występuje w rozporządzeniu.
Poniżej znajdują się adresy obydwu stron internetowych wymienionych związków, gdzie znajdują się wykraczające poza ramy rozporządzenia wymogi:

PZŻ. – http://www.pya.org.pl/patenty/wymiana 
PZMWiNW –  http://www.pzmwinw.pl/patenty/wymiana.html 

Ponieważ obydwa Związki są polskimi związkami sportowymi i jako takie podlegają nadzorowi Pani Minister Sportu, uprzejmie proszę o przypomnienie obydwu Związkom zakresu delegacji zawartej w Rozporządzeniu i dopilnowanie, aby nie wykraczały one poza jej ramy, zwłaszcza stwarzając nowe, nie zawarte w w/w rozporządzeniu wymogi, co stanowi złamanie prawa.

Liczę na Państwa szybką reakcję w tej sprawie.
Proszę o potwierdzenie otrzymania tego pisma.

Jednocześnie informuję, że pismo to przesyłam także do Subiektywnego Serwisu Informacyjnego w celu publikacji, tak więc ma ono charakter listu otwartego.

Z poważaniem, 
Monika Matis,
www.seawitch-sailing.co.uk

 

Komentarze