Nowe przepisy dla bardziej ekologicznych paliw żeglugowych a zdrowie ludzi

0
654
obraz nr 1

 
Nowe przepisy dotyczące paliw żeglugowych, które wchodzą dzisiaj w życie, zmniejszą znacząco zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na ludzkie zdrowie. Zanieczyszczenia powietrza powodowane przez żeglugę morską są przenoszone na duże odległości, a w rezultacie pogłębiają problemy związane z jakością powietrza w wielu miastach europejskich. Bez podejmowania działań emisje siarki ze statków na obszarach morskich UE przekroczyłyby do 2020 r. poziom emisji ze wszystkich źródeł naziemnych. Zmienione przepisy zahamują tę tendencję, zmniejszając nie tylko emisje siarki, lecz co ważniejsze emisje cząstek stałych, co oznacza wyraźny postęp w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska.
 
obraz nr 2

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Europa jest obecnie na etapie realizacji zobowiązań podjętych jednogłośnie przez jej państwa członkowskie w ramach IMO w 2008 r. Mamy również świadomość kosztów, jakie ponosi branża w celu spełnienia wymogów, i zmierzamy do ich zminimalizowania w ramach „niezbędnika zrównoważonego transportu wodnego” przedstawionego we wrześniu 2011 r.”.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Poprawa jakości powietrza to długofalowe wyzwanie związane z ochroną środowiska. Choć zajęło to trochę czasu, udało się jednak pozyskać zaangażowanie sektora gospodarki morskiej. Prawdziwymi beneficjentami są obywatele Europy, którzy będą oddychać czystszym powietrzem i cieszyć się zdrowszym życiem, a także branża dostarczająca czyste paliwa i technologie”.

Dyrektywa – kliknij, która wchodzi dzisiaj w życie, opiera się na normach opracowanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Doprowadzi ona do stopniowej redukcji maksymalnej zawartości siarki w paliwach żeglugowych z 3,5 proc. do 0,5 proc. do stycznia 2020 r. W przypadku niektórych bardzo wrażliwych ekosystemów, takich jak Morze Bałtyckie i Morze Północne wraz z kanałem La Manche, maksymalne zawartości siarki zostaną obniżone do 0,1 proc. już w 2015 r.

Alternatywę dla paliwa o niskiej zawartości siarki stanowi możliwość wyboru równoważnych metod spełnienia wymogów, takich jak systemy oczyszczania spalin lub statki napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG). Obecne unijne instrumenty finansowania transportu, takie jak programy TEN-T i Marco Polo, oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zapewniają wsparcie finansowe dla proekologicznych projektów dotyczących sektora morskiego. Ponadto Komisja zainicjowała działania na rzecz promowania wykorzystania LNG jako paliwa okrętowego. W dalszym ciągu wdrażane będą również średnio- i długoterminowe środki mające na celu promocję ekologicznych technologii statków, paliw alternatywnych i rozwoju zielonej infrastruktury transportowej w kontekście niezbędnika zrównoważonego transportu wodnego – kliknij, we współpracy z przedstawicielami branży i państw członkowskich.

 
obraz nr 3

 
Przedmiotowa dyrektywa jest najnowszym elementem ram polityki UE w zakresie zanieczyszczenia powietrza, które były opracowywane na przestrzeni ostatnich 30 lat. Komisja Europejska przeprowadza obecnie kompleksowy przegląd ram strategicznych z myślą o ich aktualizacji w 2013 r.

Kolejne działania
Najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 r. państwa członkowskie będą musiały zmienić swoje dotychczasowe ustawodawstwo dotyczące jakości paliw żeglugowych w celu dostosowania go do nowej dyrektywy. Dyrektywa zapewnia pewność prawa, jeśli chodzi o inwestycje potrzebne armatorom, operatorom portów i rafineriom.

Państwa członkowskie mają dopilnować, aby od roku 2015 r. statki wykorzystywały paliwo o zawartości siarki najwyżej 0,10 proc. na obszarze Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wraz z kanałem La Manche. Dopuszcza się przy tym równoważne metody spełnienia wymogów, np. systemy oczyszczania spalin.

Począwszy od roku 2020, statki pływające po obszarach wszystkich pozostałych mórz europejskich będą musiały stosować paliwo o zawartości siarki poniżej 0,50 proc.

 
obraz nr 4


Kontekst

Paliwem tradycyjnie stosowanym na statkach jest ciężki olej opałowy. Zawartość siarki w takim paliwie może wynosić nawet do 5 proc. Dla porównania, zawartość siarki w paliwach stosowanych w samochodach ciężarowych lub osobowych nie może przekraczać 0,001 proc.

Emisje dwutlenku siarki powodują kwaśne deszcze i odpowiadają za powstawanie pyłu zawieszonego. Pył ten jest szkodliwy dla zdrowia ludzi. Przyczynia się do występowania chorób układu oddechowego i krążenia oraz powoduje skrócenie średniej długości życia w UE o nawet dwa lata.

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm 
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontakt:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu
 
www.ec.europa.eu/polska

 
Zdjęcia: Cezary Spigarski
 

Komentarze