Niebawem Zakończenie Pucharu Bałtyku Południowego

0
582

Rywalizacja w klasyfikacjach Pucharu Bałtyku Południowego dobiegła końca, choć jeszcze nie całkowicie, albowiem Organizator regat Bieg Kaprów zdecydował się poinformować Biuro PBP o wynikach swych regat odbytych 31 sierpnia. Zatem ogłoszone w dniu 31 października klasyfikacje zostaną niebawem uzupełnione.

Podsumowując wstępnie przebieg zmagań o Puchar Bałtyku Południowego należy podkreślić, że przystępując do tegorocznej, inauguracyjnej edycji PBP przyjęto założenie, iż będzie miała ona charakter testu w odniesieniu do słuszności przyjętych założeń, tak regulaminowych, jak też organizacyjnych. Generalizując można stwierdzić, że projekt PBP spełnił przyjęte założenia, głównie organizacyjne, które dla przypomnienia należy wymienić:

– rolę komitetu sterującego PBP pełni Konferencja PBP w skład której wchodzą przedstawiciele regionów Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Elbląskiego i Kalningradzkiego, Konferencja PBP obraduje dwukrotnie w ciągu roku;

– nadzór bieżący z ramienia Konferencji PBP sprawują przedstawiciele jednego z regionów, w 2013 roku powierzono to zadanie Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu, w jego imieniu występuje Jacek Zieliński – Wiceprezes ds. morskich;

– gromadzenie sprawozdań z regat, opracowywanie klasyfikacji oraz dokonywanie bieżących interpretacji przepisów, łączność z organizatorami i uczestnikami regat należy do Biura PBP.

W trakcie sezonu ujawnione zostały pewne niedostatki przepisów Regulaminu PBP, z których najistotniejszy polegał na braku regulacji dotyczącej ujmowania w klasyfikacji sterników, którzy wystartowali w wyścigu, lecz go nie ukończyli. W wyniku interwencji podjętej w tej sprawie przez Organizatora regat Polonez Race Cup, podczas październikowych spotkań Biura PBP postanowiono:

– sternicy, którzy wystartowali w wyścigu, lecz go nie ukończyli (DNF, DSQ i tp.) zostaną sklasyfikowaniu na ostatnim miejscu, przy czym będzie to miejsce równe ilości uczestników wyścigu, którzy w wyścigu wystartowali, co powoduje, że zdobycz punktowa tych uczestników wynosić będzie 1 pkt.

– sternicy, którzy nie wystartowali w wyścigu (DNC, DNS i tp.) nie będą klasyfikowani (0 pkt.).

– powyższą interpretację należy zastosować ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do wszystkich regat sezonu 2013.

Powyższa decyzja spowodowała konieczność ponownego przeliczenia klasyfikacji 10 regat, co opóźniło prezentację klasyfikacji zamieszczonych ostatnio 31 października. Wiele też nieporozumień wynikło z błędów dotyczących ujmowania w sprawozdaniach wyników jachtów nie spełniających wymogów regulaminowych t.zn. wielokadłubowych oraz o konstrukcji nie spełniającej warunków opisanych w przepisach Formuły KWR. W tym ostatnim przypadku stwierdzono niejednoznaczność przepisów Regulaminu PBP, którą interpretowano indywidualnie z korzyścią dla uczestników. Należy tu wymienić np. jachty „Błagodarnost 2” i „Tomahawk”. Jednoznacznie odrzucono możliwość sklasyfikowania w grupie OPEN jachtu „Energa 2”. We wymienionych przypadkach nastąpią uzupełnienia i zmiany Regulaminu PBP od 2014 roku.

Powodem najczęstszych błędów w sprawozdaniach Organizatorów regat była nieznajomość lub wręcz brak wiedzy o istnieniu Regulaminu PBP. Niektórzy z Organizatorów do dnia dzisiejszego pozostają niezadowoleni z przekazywanych im informacji oraz interpretacji regulaminowych, trwając nieustannie w przekonaniu o wyższości ich subiektywnych racji nad koniecznością dostosowania swych regat do wymogów Regulaminu PBP. Zapominają przy tym, że klasyfikacja PBP ma służyć przede wszystkim zadowoleniu Uczestników i stawia satysfakcję Organizatorów na dalszym miejscu, pozostawiając tymże Organizatorom decyzję o sklasyfikowaniu ich regat w PBP. Najistotniejszym grzechem regulaminowym popełnianym przez Organizatorów regat było nieterminowe przekazywanie tekstów Zawiadomienia o Regatach (60 dni przed terminem regat) oraz Sprawozdania z Regat (14 dni po regatach). Zgodnie z opinią członków Konferencji PBP te dwa dokumenty najistotniejsze dla przebiegu klasyfikacji, stanowią o rzeczywistym stosunku Organizatora do Uczestników regat, a nie dotrzymanie terminu ich przekazania dokumentuje poziom niekompetencji Organizatora. Biorąc jednak pod uwagę nowość, jaką jest PBP uznano, że w roku testowania projektu należy świadomie pomniejszając wagę dyscyplinowania Organizatorów w odniesieniu do satysfakcji Uczestników, akceptować nieterminowo przekazywane dokumenty. Najprawdopodobniej to liberalne podejście nie będzie miało miejsce w następnym sezonie.

Gdy tylko mocno opóźniony Organizator Biegu Kaprów doręczy prawidłowo sporządzone sprawozdanie, opracowane zostaną zaktualizowane klasyfikacje. Zaprezentowane one zostaną w dwóch wersjach:

– nieoficjalnej, prezentującej wyniki na podstawie 6 najwyższych zdobyczy punktowych, ale bez ograniczenia minimalnego do udziału w 3 regatach (obecna prezentacja bez względu na ilość regat);

– oficjalnej, zgodnej z regulaminem obejmującej minimum 3 regaty, a maximum najwyższą zdobycz punktową w 6 regatach.

Podstawą do przyznania tytułów oraz nagród będzie klasyfikacja oficjalna.

Ceremonia oficjalnego ogłoszenia wyników, wręczenia nagród oraz Zakończenia Pucharu Bałtyku Południowego 2013 roku planowana jest w sobotę 07 grudnia 2013 roku. Zadanie przeprowadzenia ceremonii powierzono Regionowi Elbląskiemu. O szczegółowym planie uroczystości powiadomimy wkrótce.

 

http://www.zeglarski-pbp.pl

Komentarze