Wychowanie Morskie Studentów – KONKURS

0
264

Stowarzyszenie Czerwonej Róży wraz z Samorządem Studentów, Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Radą Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich w Trójmieście organizuje II edycję ogólnopolskiego konkursu ,,Wychowanie Morskie Studentów”, którego celem jest propagowanie idei wychowania morskiego wśród środowisk akademickich. Misją tego przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród obywateli pozytywnego i emocjonalnego stosunku do morza oraz kultury morskiej.

 

 

 

Konkurs skierowany jest do szkół wyższych, studenckich kół naukowych, organizacji studenckich, klubów uczelnianych i środowiskowych, stowarzyszeń absolwenckich oraz osób indywidualnych, studentów, pracowników i absolwentów szkół wyższych. Nagrodą główną za najlepsze przedsięwzięcie jest statuetka ,,Czerwonej Róży Wiatrów” oraz nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza, przygotowanie prezentacji, załączenie rekomendacji szkoły wyższej i wysłanie w/w dokumentów w wersji elektronicznej oraz papierowej na adresy podane na stronie internetowej

Stowarzyszenia Czerwonej Róży do dnia 22.04.2016r. Z nadesłanych prezentacji Kapituła konkursu wyłoni maksymalnie 15 przedsięwzięć, które autorzy zaprezentują osobiście 16.05.2016r. podczas finałowego etapu konkursu. Spośród nich zostanie wybrany projekt, którego twórca zostanie uhonorowany 22.05.2016r. podczas Gali Konkursu Czerwonej Róży w Dworze Artusa w Gdańsku.

Szczegółowe informacje związane z konkursem wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej www.czerwonaroza.org.pl 

Regulamin Konkursu Stowarzyszenia Czerwonej Róży w kategorii „Wychowanie Morskie Studentów”

(Data publikacji: 1 marca 2016)

§1
Idea Konkursu

 1. Współczesny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. Konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej nie budzi wątpliwości u osób znających paradygmaty współczesnego rozwoju świata. Rozwój tej gospodarki musi być jednak związany z tworzeniem klimatu obywatelskiego zaangażowania. Innymi słowy, rozwój gospodarki morskiej będzie hamowany, jeżeli nie będzie realizowany szeroki program wychowania morskiego społeczeństwa.

 2. Poprzez wychowanie morskie rozumiemy tu zespół działań kształtujących pozytywny i emocjonalny stosunek społeczeństwa do morza oraz kultury morskiej, jak też przekazujących społeczeństwu informacje o wyzwaniach, szansach oraz problemach gospodarki morskiej.

 3. Szczególnie uprzywilejowaną pozycję w ogólnym programie wychowania morskiego społeczeństwa powinno zająć wychowanie morskie studentów. Jest to bowiem wszczepianie przekonania o ważności eksploatacji zasobów morza dla rozwoju kraju przyszłym pracownikom i menedżerom, działaczom politycznym, samorządowym i kulturalnym różnych szczebli w całym kraju.

 4. Wychowanie morskie studentów, a więc realizowane w okresie ich studiów, trzeba oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego stosunku do morza, jako nowej i atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności zawodowej i rekreacyjnej.

  §2

  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Współinicjatorami Konkursu

  i partnerami wspierającymi są: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie

  Absolwentów Politechniki Gdańskiej i Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich.

 2. W konkursie oceniane są i wyróżniane przedsięwzięcia realizujące ideę wychowania morskiego

  studentów. Laureatami Konkursu mogą być organizatorzy i/lub uczestnicy tych przedsięwzięć.

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. W konkursie mogą wziąć udział:

 1. a)  szkoły wyższe,

 2. b)  studenckie koła naukowe,

 3. c)  organizacje studenckie,

1

 1. d)  kluby uczelniane i środowiskowe,

 2. e)  kluby i stowarzyszenia absolwenckie,

 3. f)  osoby indywidualne (studenci, pracownicy i absolwenci szkół wyższych).

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia, które zostały przygotowane i zrealizowane niekomercyjnie, w okresie ostatnich trzech lat. Przedsięwzięcia te mogą korzystać ze sponsoringu wynikającego z reklam firm i instytucji, ale uczestnicy i organizatorzy tych przedsięwzięć nie mogą traktować tych przychodów jako źródeł swojego utrzymania, czy zysków.

 2. Wyboru laureatów konkursu dokonuje siedmioosobowa Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

 3. Posiedzenia Kapituły Konkursowej, którym przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego członek Stowarzyszenia Czerwonej Róży, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

  §3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest ogłaszany przez Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

 2. W Konkursie oceniane i wyróżniane będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

  1. a)  imprezy promujące kulturę i gospodarkę morską organizowane w środowiskach akademickich,

  2. b)  zloty turystyczne i towarzyskie regaty na akwenach morskich i rzecznych integrujące studentów uczelni nadbałtyckich,

  3. c)  rejsy i wyprawy żeglarskie i wioślarskie na akwenach mórz i oceanów oraz na szlakach śródlądowych,

  4. d)  wyprawyturystykipodwodnejnaobszarachmórzioceanóworazujśćrzek,

  5. e)  wyprawy turystyki poznawczej na obszarach wysp, wybrzeży mórz i oceanów oraz ujść rzek,

  6. f)  konferencje i seminaria naukowe organizowane na pokładach żaglowców,

  7. g)  szkołypodżaglamidlastudentównapokładachżaglowców,

  8. h)  kompleksoweprogramywychowaniamorskiegostudentówrealizowanenapolskichszkołach

   wyższych,

  9. i)  wybitne osiągnięcia akademickich klubów i sekcji żeglarskich, klubów wioślarskich oraz klubów nurkowych,

  10. j)  wybitne projekty studenckich kół naukowych dotyczące wykorzystania zasobów morza, transportu morskiego i intermodalnego dla rozwoju kraju,

  11. k)  innespełniającemisjęKonkursu.

 3. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia się do Konkursu jest wypełnienie łącznie poniższych obowiązków:

  1. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży (www.czerwonaroza.org.pl),

  2. przygotowanie elektronicznej prezentacji zgłoszonego przedsięwzięcia w formacie PDF, prezentacja może zawierać maksymalnie 4 strony w formacie A4, celem prezentacji jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedstawienie kandydatury przedsięwzięcia, w zakresie merytorycznym adekwatnym do kategorii, o której mowa w ust 1.

   2

c. załączenie rekomendacji uczelni wyższej, z której kandydat się wywodzi lub z którą współpracuje

 1. przesłanie kompletu dokumentów na adres e-mail wychowaniemorskie@czerwonaroza.org.pl oraz w formie papierowej na adres: Kancelaria notarialna Piotra Lisa, ul. Traugutta 111, 80- 980 Gdańsk, z dopiskiem „Wychowanie morskie studentów” do dnia 22 kwietnia 2016 r.

 2. załączenie co najmniej jednej fotografii kandydata, w wersji elektronicznej ( format jpg, rozdzielczość min. 300 dpi).

 1. Zasady wyłonienia nominowanych do Konkursu:

  1. Kapituła Konkursu w oparciu o prezentacje, o których mowa w ust 2 pkt b) wybierze

   przedsięwzięcia nominowane do ostatecznej klasyfikacji Konkursu w terminie do 10 maja 2016 r.,

  2. do ostatecznej klasyfikacji dopuszczonych zostaje maksymalnie 15 przedsięwzięć. Klasyfikacja ta opierać się będzie o przyjęte przez Kapitułę zasady punktacji.

 2. Zasady wyłonienia laureatów Konkursu:

  1. nominowani zaprezentują przedsięwzięcie podczas otwartej prezentacji przed Kapitułą

   Konkursu w dniu 20 maja 2016 r. w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku,

  2. po prezentacji Kapituła Konkursu, na zamkniętym posiedzeniu wyłoni w drodze głosowania

   Laureata Konkursu i zdecyduje o ewentualnym przyznaniu wyróżnień.

 3. Nagrodami w konkursie są:

  a. statuetka Laureata Konkursu nazwana „Czerwoną Różą Wiatrów” za najlepsze zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcie,

  b. dyplomy pamiątkowe dla wszystkich nominowanych. Kapituła może podjąć decyzję o przyznawaniu wyróżnień,

  c. nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów, których podział określa Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

 4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o nagrodzę Czerwonej Róży Wiatrów odbędzie się podczas Gali Konkursu Czerwonej Róży w dniu 22 maja 2016 r. w Dworze Artusa
  w Gdańsku.

  §5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Kapituła ma prawo odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.

 2. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody.

 3. W sprawach dotyczących konkursu, nieuregulowanych regulaminem, decyzje podejmuje Zarząd

Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

4. Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5.

 1. W sprawach dotyczących konkursu, nieuregulowanych regulaminem, decyzje podejmuje Zarząd

Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

4. Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5

 

 

 

Komentarze