PODKOMISJA NADZWYCZAJNA do wstecznych zmian w Ustawie o Sporcie

0
188

Za zgodą Jerzego Kulińskiego

Kilka dni temu Rada Armatorska dowiedziała się ze strony SSI o trwających w Sejmie pracach nad nowelizacja ustawy o sporcie. Podstawowym problemem są liczne wnioski związków sportowych dotyczące ich usytuowania prawnego, oraz pomysły posłów (często sprzeczne ze sobą) na temat uregulowania statusu związków i nadzoru nad nimi. Jeden z takich projektów został w październiku ub. r. (na skutek wniosków ministerstwa) oddalony przez sejmową komisję sportu. Jednak na przełomie roku sama komisja podjęła prace nad własna nowelizacją. Powołano Podkomisję Nadzwyczajną do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie, która podjęła prace, na razie na etapie wstępnym. Nie nadano jej nawet numeru druku sejmowego.
Z tej nadzwyczajnej okazji postanowiły skorzystać oba „właściwe związki sportowe” działające w obszarze żeglarstwa – próbując lobbować za dokonaniem zmian cofających zmiany prawa dokonane w latach 2007, 2011 i 2013. Pisma w tej sprawie pojawiły się w Internecie – znowu za publikacją w SSI. Zmiany tej proponują dokonać poprzez zmianę w art. 67 ustawy o sporcie, zawierającym zmiany do ustawy o żegludze śródlądowej, polegającą na przeniesieniu przepisów dotyczących żeglarstwa do ar5t 37 a i 37b.
Rada Armatorska przeanalizowała sytuację. W pierwszym rzędzie postanowiła zwrócić się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które jest „gospodarzem” ustawy o żegludze śródlądowej. Pytamy, czy w ministerstwie toczą się jakieś prace nad nowelizacją przepisów dotyczących żeglarstwa i ponawiamy wniosek o obejmowanie nas konsultacjami ewentualnych zmian. Ponadto RA SAJ wyraża wątpliwość co do legislacyjnej poprawności techniki polegającej na nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej – zdaniem SAJ rozporządzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej zakazuje obejmowania jedną ustawą różnych dziedzin życia oraz nowelizowania artykułów zmieniających inne ustawy. Takim artykułem w ustawie o sporcie jest art. 67 dokonujący zmian w ustawie o żegludze śródlądowej. Obecnie jedyna drogą do zmian w art. 37a i 37 b jest bezpośrednia nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej.
Poniżej udostępnione Subiektywnemu Serwisowi Informacyjnemu pismo Stowarzyszena.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
———————————————————————————————-
obraz nr 1

.
.
Sz
anowna Pani Dorota Pyć
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowna Pani Minister!

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych zwraca się z prośba o informację, czy w Ministerstwie toczą się prace, lub czy Ministerstwo uczestniczy w pracach Sejmu, nad nowelizacją artykułów 37a i 37b ustawy o żegludze śródlądowej.
Według naszej wiedzy do sejmowej podkomisji pracującej nad nowelizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2010.127.857 ze zm.) wpłynęły wnioski o dokonanie zmian w art. 67 tej ustawy. Artykuł ten przenosił przepisy dotyczące uprawiania żeglarstwa z ustawy o sporcie do dwóch wymienionych wyżej artykułów ustawy o żegludze śródlądowej.
Nasze wątpliwości budzi nie tylko meritum, ale również tryb dokonania proponowanej zmiany – jako sprzeczny z § 3.2 oraz 91.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej”. (Dz.U.2002.100.908 ) – jednak ocenę takiego działania pozostawiamy fachowcom.
Pragniemy zasygnalizować nieodmienne zainteresowanie naszego Stowarzyszenia wszelkimi zmianami prawa dotyczącego żeglarstwa w Polsce i prosimy o kontynuowanie praktyki umożliwiania nam udziału w konsultacjach z odpowiednim wyprzedzeniem, stosownym do możliwości organizacji nie posiadającej etatowych pracowników.
Informujemy także, ze niezależnie od niniejszego zapytania, złożymy własne postulaty do wyżej wymienionej podkomisji, a ich kopie przekażemy do Pani Minister.
Z wyrazami szacunku
( – ) j. kpt. z w. Andrzej Remiszewski
Prezes
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych
—————————————————————————————————————–
Wyjaśnienia:

Rada Armatorska, niezależnie od wyżej wymienionych wątpliwości proceduralnych, na wypadek gdyby legislatorzy uznali ten tryb procedowania za prawidłowy – podjęła dalsze decyzje.
Złożyliśmy do Kancelarii Sejmu „Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem” i oczekujemy dopuszczenia nas do prac nad nowelizacją. Składamy też własne propozycje nowelizacji art. 37a i 37b.
Obejmują one konsekwentną kontynuację zmian zachodzących w przepisach od siedmiu lat.
Po pierwsze: wnioskujemy, by kazuistyczne określenie „uprawianie turystyki wodnej” zastąpić polskim określeniem „uprawianie żeglarstwa”;
Po drugie: wnioskujemy o zmianę granic, przy których nie jest wymagane posiadanie patentów na 13 m długości dla jachtów żaglowych oraz 75 kW dla jachtów motorowych.
Po trzecie: wnioskujemy, by zrównać status podmiotów upoważnionych do egzaminowania ze statusem właściwych związków sportowych –oznacza to obowiązek uzyskiwania przez związki upoważnienia ministra (które podlega kontroli i może być cofnięte) tak samo jak przez pozostałe podmioty oraz przyznanie wszystkim podmiotom upoważnionym prawa do wydawania patentów;
Po czwarte: proponujemy, by wszystkie sprawy dotyczące żeglarstwa (po za sportem wyczynowym) skoncentrować w ministerstwie właściwym do spraw transportu i żeglugi, a nie rozdzielać między to ministerstwo i ministerstwo sportu.
Po piąte: proponujemy likwidację rejestrów jachtów śródlądowych
Pełny wniosek wraz z uzasadnieniem opublikujemy w następnej korespondencji.
Andrzej Remiszewski
 

Komentarze