Kontakty żeglarskie Kaliningrad – Procedury wizowe 2013

0
8333

Jachtklub Stoczni Gdańskiej prowadzi sprawy związane z udziałem w imprezach i regatach żeglarskich na wodach rosyjskich, działając w oparciu o umowę o współpracy z Kaliningradzkim Okręgowym Jachtklubem.

Chcąc uzyskać możliwość skorzystania z kontaktów Jachtklubu w celu wzięcia udziału we wspólnym polsko-rosyjskim porozumieniu o współpracy z żeglarzami kaliningradzkimi należy przekazać na adres e-Mail: jsg@nsm.pl

Dane niezbędne do uzyskania zaproszenia:

 1. rodzaj i termin podróży,
 2. imiona i nazwisko,
 3. data i miejsce urodzenia,
 4. adres zameldowania,
 5. nr PESEL,
 6. seria i numer paszportu

Przesłanie danych nie gwarantuje otrzymania zaproszenia. Zaproszenia w pierwszej kolejności mogą otrzymać członkowie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i Gdańskiej Federacji Żeglarskiej oraz uczestnicy imprez z wejściem na wody rosyjskie, organizowanych przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej lub Jachtklub Kaliningradzki.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy

 1. paszport ważny minimum 180 dni po dacie ważności wizy,
 2. oryginał zaproszenia (za pośrednictwem Jachtklubu)
 3. pismo Jachtklubu uwierzytelniające występującego z wnioskiem
 4. aktualny kalendarz imprez rosyjskich objętych programem (za pośrednictwem Jachtklubu)
 5. wniosek wizowy (do wypełnienia na stronie https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx) o wydanie wizy „humanitarna, kontakty sportowe”; (wypełniając wniosek należy określić miejsce doręczenia wniosku konsulat lub centrum wizowe),
 6. zdjęcie (format paszportowy),
 7. polisa kompleksowego ubezpieczenia (na kwotę 30.000,-€) cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej, na okres ważności wizy.

Informacje dodatkowe

 1. Osoby, które uzyskały wizę rosyjską w okresie ostatnich dwóch lat mogą ubiegać się o wydanie wizy uprawniającej do wielokrotnego przekroczenia granicy. Uzyskanie wizy na podstawie zaproszenia wystawionego przez Kaliningradzki Okręgowy Jachtklub, zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty konsularnej.
 2. Osoby, które występują po raz pierwszy z wnioskiem o wydanie wizy mogą uzyskać wizę upoważniającą do jedno- lub dwukrotnego przekroczenia granicy.
 3. Wniosek należy złożyć osobiście wraz z kompletem dokumentów we właściwym dla miejsca zamieszkania konsulacie Rosji. Informacje szczegółowe pod adresem: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
 4. Od maja 2013 roku zostały uruchomione centra wizowe obsługujące ruch wizowy. Centra te nie są agendami Konsulatów Federacji Rosyjskiej, a podmiotami gospodarczymi. Przyjmują one wnioski o wydanie wizy składane zbiorowo. Za czynności pobierają opłatę, jednakże w przypadku wniosków składanych z wykorzystaniem ww. dokumentów, opłata nie obowiązuje.
 5. Konsulat w Gdańsku jest czynny w poniedziałki, środy, piątki od g.0800 do 1200.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres jsg@nsm.pl
 7. Koszt uzyskania polisy jest zależny od okresu ważności wizy (w przypadku wiz o okresie ważności umożliwiającym wielokrotne przekraczanie granicy ubezpieczenie musi obejmować okresy kolejnego pobytu na terenie terytorium Rosji), wykupując polisę na okoliczność udziału w regatach należy poinformować, że ubezpieczenie dotyczy udziału w amatorskich zawodach sportowych (takie ubezpieczenie jest droższe o ok. 35%),
 8. Czas oczekiwania na wydanie wizy wynosi w przypadku:
  • wizy jednokrotnej 3 do 7 dni
  • wielokrotnej min.10dni

UWAGA! Wszystkie powyższe informacje zostają ogłoszone na podstawie uzgodnień przeprowadzonych w Konsulacie Federacji Rosyjskiej w Gdańsku w dniu 24 maja 2013 roku. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania wprowadzonych zmian mogą wystąpić rozbieżności związane z lokalnymi interpretacjami procedur stosowanymi w innych Konsulatach i centrach wizowych.

 

Za zgodą: http://www.zeglarz.gda.pl/

Komentarze