Apel Komisji Technicznej PZŻ – silniki jachtowe

0
355

 

APEL KOMISJI TECHNICZNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO DO WŁAŚCICIELI, ARMATORÓW I KAPITANÓW JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH O DŁUGOŚCI KADŁUBA DO 15 M, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI ZASILANE PALIWAMI ROPOPOCHODNYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE DOBROWOLNEMU PRZEGLĄDOWI TECHNICZNEMU LUB INSPEKCJI DOKONYWANEJ PRZEZ INSPEKTORÓW UPOWAŻNIONEJ INSTYTUCJI.

Apel Komisji Technicznej Polskiego Związku Żeglarskiego do właścicieli, armatorów i kapitanów jachtów śródlądowych i morskich o długości kadłuba do 15 m, wyposażonych w silniki zasilane paliwami ropopochodnymi, a w szczególności benzynowymi silnikami stacjonarnymi, silnikami zasilanymi paliwem LPG, posiadającymi zbiorniki /także butle/ z paliwem LPG lub benzyną, instalacje kuchenne lub grzewcze zasilane LPG lub benzyną, które nie zostały poddane dobrowolnemu przeglądowi technicznemu lub inspekcji dokonywanej przez inspektorów upoważnionej instytucji.

Szanowni Państwo!

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich /PKBWM/ zwróciła się m.in. do Polskiego Związku Żeglarskiego /który rejestruje jachty morskie zarówno żaglowe jak i motorowe/ z zaleceniem by władze PZŻ zwróciły uwagę właścicieli, armatorów i kapitanów jachtów śródlądowych i morskich na zabezpieczenie przeciwpożarowe swoich jachtów. Jest to wynikiem niepokojąco licznych pożarów jachtów zarówno morskich jak i śródlądowych. Przeprowadzona przez PKBWM analiza zaistniałych wypadków, dowodzi, że są one najczęściej spowodowane przez niedocenianie zagrożenia pożarowego i lekceważenie przez niektórych żeglarzy obowiązujących w żeglarstwie przepisów przeciwpożarowych, w tym normy PN-EN ISO 9094-1: 2005 Małe statki Ochrona przeciwpożarowa Część 1: Jednostki pływające o długości kadłuba do 15 m włącznie.

Prawdą jest, że obowiązujące przepisy *  zwalniają większość żeglarzy z obligatoryjnego przestrzegania zarówno wyposażania jachtów w środki gaśnicze, sprzęt przeciwpożarowy czy instalacje przeciwpożarowe. Dotyczy to w szczególności wszystkich jachtów żaglowych śródlądowych jak i morskich jachtów rekreacyjnych zarówno żaglowych jak i motorowych o długości kadłuba do 15 m, które nie  zostały poddane dobrowolnemu przeglądowi technicznemu lub inspekcji dokonywanej przez inspektorów upoważnionej instytucji /np. MZT PZŻ czy PRS/. To zwolnienie i zastąpienie „obligatoryjności” przez „zalecenie” nie zwalnia żeglarzy z zachowania odrobiny instynktu samozachowawczego czy zdrowego rozsądku. Niestety, obowiązujący stan prawny spowodował, że większość jachtów wyposażonych w takie czy inne paliwo żegluje /często nieświadomie/nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co niestety nierzadko kończy się nie tylko utratą jachtu, ale i tragedią.

Przyczyn wybuchów pożaru na jachtach może być wiele. Do najczęstszych należy nieostrożne obchodzenie się z paliwem i nieprzestrzeganie elementarnych zasad obowiązujących w tym zakresie, np. zaleceń obowiązkowego przewietrzenia komory silnikowej po tankowaniu paliwa przed jego uruchomieniem. Inną przyczyną może być nieszczelna instalacja paliwowa lub gazowa, zbyt rzadko sprawdzana, zużyta uszczelka czy niezakręcony po zakończeniu używania zawór palnika i na butli z gazem. Szczegółowy przegląd instalacji paliwowej jachtu przed sezonem żeglarskim powinien być żelazną zasadą.
Nie wszyscy żeglarze zdają sobie sprawę z tego, że laminat z którego wykonany jest kadłub i wnętrze jachtu jest łatwopalny i nie można go w razie pożaru zgasić wodą. Łatwopalne są farby i lakiery, którymi jacht jest pomalowany, większość wykładzin, zasłony, pokrycia siedzeń itd. Dlatego na jachcie powinna znajdować się dostateczna liczba środków gaśniczych  rozmieszczonych w miejscach wskazanych przez ww. normę lub przez inspektora dokonującego przeglądu jachtu.

Obowiązujące prawo niestety nie zachęca żeglarzy do poddawania jachtów rekreacyjnych przeglądom lub inspekcjom przed sezonem żeglarskim. Nie chodzi tu o sam koszt przeglądu, ale o jego skutki formalno-prawne w przyszłości. Jacht rekreacyjny w chwili zgłoszenia go do przeglądu lub inspekcji, powinien posiadać wyposażenie takie samo jak jacht komercyjny. To co dotychczas było zalecane, staje się obligatoryjnie wymagane, łącznie z posiadaniem dokumentów bezpieczeństwa żeglugi /karta bezpieczeństwa wydana przez dyrektora urzędu morskiego/. W zakresie inspekcji właściciela/armatora zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące „inspekcji państwa bandery”.

Zgodnie z „Przepisami nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich” Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ jachty powinny być wyposażone w niżej wymieniony sprzęt i środki gaśnicze:
1/  jachty kabinowe oraz jachty z napędem mechanicznym głównym lub pomocniczym o długości kadłuba LH mniejszej niż 7 m  – w gaśnice proszkowe o masie 1 kg, koc gaśniczy i wiadro z linką o pojemności 10 l,
2/ jachty kabinowe o długości kadłuba LH 7 do 10 m – w gaśnicę proszkową o masie 2 kg, koc gaśniczy, toporek i wiadro z linką o pojemności 10 l,
3/ jachty kabinowe o długości kadłuba LH 10 do 15 m – w 2 gaśnice proszkowe o masie 2 kg, koc gaśniczy, toporek i 2 wiadra z linką o pojemności 10 l.         

WARTO PAMIĘTAĆ

  1. Jachty wykonane z laminatów są łatwopalne.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest OBOWIĄZKIEM właściciela/armatora/ kapitana jachtu.
  3. Utrzymywanie wyposażenia przeciwpożarowego jachtu i środków gaśniczych w wymaganym stanie gotowości do użycia jest obowiązkiem kapitana jachtu.
  4. Przejścia prowadzące do wyjść i luków powinny być zawsze drożne.
  5. Luki stanowiące wyjścia z części dziobowej powinny się łatwo otwierać.
  6. Jachty nie spełniające wymagań przeciwpożarowych zawartych w normie PN-EN ISO 9094-1: 2005 nie powinny być użytkowane.
  7. Nie można oszczędzać na wyposażeniu przeciwpożarowym jachtu.

 

* – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie /Dz. U. z 2013 r. poz. 326 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie /Dz. U. Z 2015 r., poz. 1118/.

źródło: http://pya.org.pl/aktualnosci/apel-komisji-technicznej-polskiego-zwiazku-zeglarskiego 

Komentarze